• Home
 • Bodemverontreiniging of bodemsanering melden

Bodemverontreiniging of bodemsanering melden

Voordat u graafwerkzaamheden gaat uitvoeren of grondwater gaat onttrekken, moet u onderzoek doen naar de bodemkwaliteit. Dit is nodig om ongewenste verspreiding van bodemverontreiniging of blootstelling hieraan te voorkomen.

Als u werkzaamheden uitvoert in vervuilde bodem (grond én grondwater) moet u deze vooraf melden bij de gemeente. We overleggen vervolgens met u onder welke voorwaarden u de geplande werkzaamheden veilig kunt uitvoeren, met een zo klein mogelijke milieubelasting.

U moet de start, het einde en het resultaat melden bij de gemeente. U moet ook de volgende werkzaamheden of zaken bij ons melden:

 • het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging en de aanpak hiervan
 • plannen voor het oppompen (bemalen) van verontreinigd grondwater
 • de wijziging van een saneringsplan of van een BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering)
 • de evaluatie van een uitgevoerde bodemsanering
 • de nazorg van restverontreiniging na een bodemsanering

Gebruikt u de standaard saneringsplannen van het Besluit Uniforme Saneringen? Gebruik dan de landelijk vastgestelde meldingsformulieren en evaluatieverslagen voor BUS-saneringen.

Voorwaarden

In bepaalde gevallen heeft u ook een door de gemeente goedgekeurd bodemsaneringsplan en/of een watervergunning van het Waterschap nodig.

Hebben de geplande werkzaamheden in de verontreinigde bodem ook te maken met een omgevingsvergunning, bijvoorbeeld bij nieuwbouw? Dan mag u niet beginnen met bouwen totdat het saneringsplan is goedgekeurd.

Bodemonderzoek, bodemsanering en de milieukundige begeleiding daarvan, mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven of personen die door de rijksoverheid zijn erkend. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u de lijst met gecertificeerde bedrijven raadplegen (zie hiervoor 'Meer informatie' op deze pagina).

Aanpak

Voordat u overgaat tot uitvoering van de werkzaamheden, doet u een melding bij de gemeente via het meldingsformulier. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging met het telefoonnummer van de behandelende afdeling.

Als de gemeente de werkzaamheden heeft goedgekeurd, meldt u de start en het einde van de sanering met de betreffende formulieren. De uitvoering van de werkzaamheden wordt gecontroleerd door toezichthouders van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Na afloop van de sanering beoordeelt de gemeente het saneringsresultaat. Hiervoor levert u een evaluatieverslag ter goedkeuring in. Bij restverontreinigingen moet u soms ook een nazorgplan indienen.

Verwijzing naar formulieren

Het kan zijn dat u hetzelfde formulier nodig heeft voor een andere melding of aanvraag. Hieronder ziet u welke melding of aanvraag bij welk formulier hoort, waarbij het nummer verwijst naar het formuliernummer.

 1. Melding nader bodemonderzoek | Melding zorgplicht bodemverontreiniging ontstaan na 1987 | Aanvraag instemming bodemsaneringsplan | Melding werkzaamheden in verontreinigde bodem
 2. Melding wijziging BUS-melding
 3. Melding wijziging bodemsaneringsplan
 4. Melding start bodemsanering | Melding start werkzaamheden in verontreinigde bodem
 5. Melding einde bodemsanering | Melding einde werkzaamheden in verontreinigde bodem
 6. Aanvraag instemming nazorgplan restverontreiniging
 7. Aanvraag goedkeuring evaluatieverslag bodemsanering
 8. Machtigingsformulier adviseur

Formulieren

Termijn

De behandeling van uw melding duurt minimaal 5 weken. De behandelaar van uw aanvraag of melding kan u meer informatie geven over de specifieke termijn.

Bezwaar en beroep

U kunt beroep instellen bij de Raad van State tegen een beschikking (formeel besluit) over de status van de bodemverontreiniging, het saneringsplan, het evaluatieverslag of nazorgplan. In bepaalde gevallen vindt eerst behandeling door de bezwarencommissie plaats. U leest daarover meer in het desbetreffende besluit dat u ontvangt.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie