Grond, bagger en bouwstoffen melden

Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Deze voorwaarden zijn bedoeld om bodemverontreiniging te voorkomen.

De gemeente toetst het gebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen aan het landelijke en lokale milieubeleid. Om ervoor te zorgen dat de gemeente uw toepassing kan toetsen, moet u de volgende werkzaamheden melden via het Meldpunt Bodemkwaliteit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu:

 • het gebruik van schone grond
 • het gebruik van baggerspecie
 • tijdelijke opslag van grond of bagger
 • het gebruik van (niet schone) grond
 • het gebruik van een IBC-bouwstof
 • hergebruik van een bouwstof
 • het indienen van gegevens over aanleg, controle en het verwijderen van een werk met IBC-bouwstoffen

Voorwaarden

 • Het gebruik (en tijdelijk opslaan) van grond en baggerspecie moet u minimaal vijf werkdagen van tevoren melden. Deze termijn geldt ook als u bouwstoffen hergebruikt onder dezelfde omstandigheden en zonder bewerkingen.
 • U moet de kwaliteit van de te gebruiken grond, bagger en bouwstoffen kunnen aantonen met een wettelijk erkend bewijsmiddel (een milieuhygiënische verklaring).
 • Alleen gecertificeerde personen en instellingen, die erkend zijn door de minister van Infrastructuur en Milieu, mogen het milieuonderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van het te gebruiken materiaal. Bij het digitale Meldpunt Bodemkwaliteit vindt u een overzicht van de gegevens die u nodig heeft voor een melding. 
 • De kwaliteit van de toe te passen grond en bagger moet passen bij de kwaliteit van de ontvangende bodem. De regels die daarvoor gelden staan in de Nota Bodembeheer Helmond 2017-2027 (zie onder 'Wetgeving' op deze pagina).
 • In bepaalde gevallen moet u voor grond of bagger die afkomstig is uit Helmond een 'formulier toets herkomst' aan de melding toevoegen.

Bouwstoffen moeten aan regels voldoen. De regels staan in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.

Aanpak

Via onderstaande knop 'online regelen' doet u digitaal een melding bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. U kunt hier ook een meldingsformulier downloaden en per post versturen naar het Meldpunt.

De melding wordt ter controle doorgestuurd naar het bevoegd gezag: de gemeente Helmond of het Waterschap.

U leest de voorwaarden voor (her)gebruik van grond en baggerspecie en IBC-bouwstoffen in de brochure bij 'Meer informatie'.

Zo doet u een melding van het gebruik van bouwstoffen:

Online regelen

Formulieren

Termijn

Als u IBC-bouwstoffen gebruikt, is de wettelijke wachttijd 1 maand na ontvangst van uw melding. Hergebruikt u stoffen zonder bewerking? Dan is de wettelijke termijn 5 dagen.

Als er ook andere vergunningen nodig zijn, kan de wettelijke termijn langer zijn.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie