Nieuwsbrief Hoogspanningslijnen Brandevoort – april 2021

In de nieuwsbrief van september 2020 is afgesproken om in het voorjaar van 2021 weer met een update te komen van alle ontwikkelingen. Door het coronavirus sturen we u ook deze keer onze update in de vorm van een nieuwsbrief. We hopen u later dit jaar persoonlijk te treffen om de actuele stand van zaken met elkaar te bespreken.

In deze nieuwsbrief is er aandacht voor:

  • De Haalbaarheidsstudie door TenneT;
  • Het rapport over de meetmethoden van magneetveldzones door Petersburg Consultants;
  • Nieuw landelijk beleid over Hoogspanning en Gezondheid;
  • Verwacht nieuw advies van de Gezondheidsraad;
  • Aanpassen van de hoogspanningsleidingen door TenneT.

Een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners

Als gemeente Helmond willen we inwoners een gezonde en veilige woonomgeving bieden en tegelijkertijd willen we ook zorgen dat iedereen elektriciteit heeft. Om die twee zaken met elkaar te verenigen zijn landelijk voor bovengrondse hoogspanningslijnen zorgvuldigheidsregels en voorzorgsbeginselen geformuleerd die wij in acht nemen.

Als voorzorgsnorm hanteren overheden sinds 2005 ‘een jaargemiddelde van 0,4 microtesla in vaak gebruikte (verblijfs)ruimten’ als grens voor hoe sterk een magneetveld in de bebouwde omgeving mag zijn. Om te bepalen tot op welke afstand de grens van deze 0,4 microtesla ligt, maken overheden gebruik van de berekeningsmethode zoals het RIVM die hanteert in de handreiking.

Het doel van de gemeente is dat alle woningen in Brandevoort buiten de magneetveldzone vallen

Met oudere versies van deze handreiking komt de magneetveldzone in Brandevoort op 45 meter aan weerszijden. Dit is ook de juridisch geldende en vastgestelde afstand in het bestemmingsplan. In 2015 publiceerde het RIVM de nu geldende ‘Handreiking 4.1’. Als je deze methode toepast volgt een bredere berekende zone dan 45 meter aan weerszijden van de hoogspanningslijn.

We zoeken naar technische mogelijkheden om de breedte van de zone kleiner te maken

In overleg en in samenwerking met netwerkbeheerder TenneT, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de landelijke werkgroep en bijgestaan door Petersburg Consultants laat de gemeente Helmond onderzoeken hoe de magneetveldzone onder handreiking 4.1 zo smal mogelijk kan worden.

De haalbaarheidsstudie door Tennet is nog niet klaar

Op dit moment is Tennet nog bezig met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. In dit onderzoek bekijken ze welke technische mogelijkheden er zijn om de magneetveldzone te versmallen tot de eerder genoemde 45 meter onder handreiking 4.1. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of het mogelijk is om de verbinding te verleggen of onder de grond te brengen. In onze nieuwsbrief van 2020 hebben we gezegd dat we verwachten dat dit onderzoek in maart zou zijn afgerond. Helaas duurt het langer dan verwacht. Dit komt omdat een drietal varianten uitgebreid onderzocht worden op effectiviteit en haalbaarheid. We verwachten dat het onderzoek in het tweede kwartaal van dit jaar klaar is.

De haalbaarheidsstudie wordt met u gedeeld

Dat doen we het liefst op een informatiebijeenkomst. Door corona weten we nog niet of dat ook mogelijk is. Zodra het onderzoek klaar is bekijken we op welke manier we de informatie het beste met u en de inwoners kunnen delen.

Het rapport over de meetmethoden van magneetveldzones is eind mei 2021 klaar

Er zijn vragen gesteld door inwoners of het mogelijk is om zelf te meten wat de magnetische straling is van de hoogspanningslijnen door Brandevoort. De gemeente heeft daarom aan Petersburg Consultants gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om de straling ten gevolge van de hoogspanningslijnen op locatie zelf te meten. In het rapport worden alle mogelijke manieren van meten met elkaar vergeleken. Er wordt onder andere gekeken naar de nauwkeurigheid van de metingen en de kosten. Op dit moment zijn we het rapport aan het afronden. We verwachten dat het rapport eind mei gereed is. Daarna is het beschikbaar voor alle inwoners. U kunt het terugvinden op onze website.

Er komt nieuw landelijk beleid over hoogspanning en gezondheid

Dit beleid is nu nog in de maak. De gemeente Helmond is actief betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleid om de Helmondse belangen optimaal onder de aandacht te brengen. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) heeft gemeld dat de definitieve vaststelling van het nieuwe beleid is vertraagd. Verwacht wordt dat eind dit jaar of begin volgend jaar het beleid pas gereed zal zijn. Eerst worden nog praktijkproeven uitgevoerd om te bepalen of het beleid in de praktijk werkt.

De Gezondheidsraad is bezig met het opstellen van nieuw advies over Hoogspanningen en gezondheid

Verwacht wordt dat deze zal gaan over het effect van elektromagnetische straling bij volwassenen. In april 2018 is het advies dat gaat over kinderen al verschenen. Dit aanvullende advies heeft helaas vertraging opgelopen. We verwachten dat dit pas in het najaar van 2021 klaar is.

Hoogspanningsleidingen worden aangepast om pieken op te vangen

Het aanbod van zon- en windenergie gaat de komende jaren verder groeien. Deze energie moet via de hoogspanningslijnen vervoerd worden. De hoeveelheid zon- en windenergie verschilt van dag tot dag. Dit zorgt voor pieken in de belasting van de hoogspanningslijnen. Om deze pieken op te vangen moeten de hoogspanningslijnen worden aangepast en wordt de capaciteit verhoogd. Dit is ook nodig voor de hoogspanningsleiding in Brandevoort. Deze aanpassingen staan dus los van de aanpassingen die we willen doen voor het verkleinen van de magneetveldzones. We hebben met Tennet afgesproken dat ze over dit project ‘Beter Benutten’ informatie met ons delen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website TenneT.

De capaciteitsverhoging zorgt niet voor een grotere magneetveldzone

Om de capaciteit te verhogen worden in bestaande hoogspanningsmasten oude geleiders vervangen door nieuwe. Deze geleiders kunnen meer elektriciteit transporteren omdat ze een hogere temperatuur aankunnen. De voorwaarde bij deze aanpassing is dat de magneetveldzone niet breder wordt. Hierbij wordt de situatie "voor" en "na" getoetst aan het geldende beleid omtrent magneetveldzones.

Als u nog vragen heeft, dan horen wij het graag

Wij gaan ervan uit dat u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte bent van de laatste stand van zaken. Op onze website vindt u meer informatie. Hierop staan het concept voorzorgbeleid hoogspanningen en gezondheid, het rapport over meetmethoden en een lijst met veel gestelde vragen.

In het najaar van 2021 of eerder als er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u opnieuw over de stand van zaken.

 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Helmond,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

 

H.J. de Ruiter

burgemeester secretaris

Uw Reactie
Uw Reactie