Zonnevelden

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke onderwerpen. Nederland moet in een versneld tempo gebruik gaan maken van duurzame en schone energie. Wij willen in 2035-2045 als stad klimaatneutraal zijn.

Een van de belangrijke mogelijkheden om aan deze, zeer moeilijke opgave, te voldoen is de toepassing van diverse vormen van duurzame energie. Een daarvan is het gebruik van zonne-energie. Deze energie kan opgewekt worden via panelen op daken, aan gevels en op de grond. We geven initiatiefnemers de ruimte om te investeren in zonnevelden, daarbij rekening houdend met de vele belangen. Denk daarbij aan de belangen van inwoners, landschap en natuur, cultuurhistorie, archeologie en het agrarische karakter. In Helmond zijn er al diverse initiatieven voor zonnevelden en zonnedaken op bedrijven en woningen.

Heeft u een vraag over zonnevelden, en kunt u op de website het antwoord niet vinden? Neem contact met ons op via gemeente@helmond.nl.

Al in 2009 zijn, met het vaststellen van Klimaatbeleid, Helmond op weg naar Klimaatneutraliteit, de eerste stappen op weg naar een klimaatneutrale gemeente gezet.

De ambitie om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn is bepaald, en ook hoe we dit willen bereiken. Dit lukt alleen als we samen met inwoners aan de slag gaan.

In 2015 vond een driedaagse bijeenkomst over duurzaamheid met de stad plaats met als resultaat de versnellingsagenda duurzaamheid: een plan met toekomstbeelden en belangrijke tussenstappen, maar ook concrete doelen en acties om klimaatneutraliteit te bereiken. Sindsdien werken we in Helmond aan de klimaatneutrale opgave onder de vlag van Heel Helmond Duurzaam.

In januari 2024 is de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld door de Helmondse gemeenteraad. De Omgevingsvisie beschrijft onze doelen en ambities op het gebied van verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat, water en cultuurhistorie. Ook bevat de visie de actuele afweegbare gebieden voor zonnevelden. Deze kaart is te vinden op pagina 57 van de Omgevingsvisie.

Met de vaststelling van de Omgevingsvisie is de Visie zonnevelden en zonnedaken van 2020 vervallen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw beleid voor zonnevelden, welke naar verwachting in 2024 zal worden vastgesteld.

Relevante documenten

Bij de vaststelling van de Helmondse visie en beleid zonnevelden en zonnedaken in 2020 is afgesproken deze na ongeveer een jaar te evalueren. In de afgelopen maanden heeft bureau TwynstraGudde deze evaluatie uitgevoerd. Hiervoor zijn veel betrokkenen geïnterviewd. Bekijk het rapport van TwynstraGudde.

Het onderzoek heeft zich vooral toegespitst op de rol van ons als gemeente. Daarnaast is gekeken wat er te leren valt van andere gemeenten. Veel gemeenten worstelen met vergelijkbare vraagstukken als het gaat om zonne-energie.

De doelstellingen vanuit het beleid zonnevelden en zonnedaken blijven overeind. De adviezen rondom de rol van ons als gemeente en de gevolgen van het beleid nemen we over. We gaan hiermee aan de slag binnen het invoeringstraject van de Omgevingswet. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan nieuw participatiebeleid, we nemen de aanbevelingen hier ook in mee.

Onderzoeksresultaten en vervolgvisie

In de raadsinformatiebrief (RIB) 016 Evaluatie zonnevelden en zonnedaken en Bijlage, vindt u de resultaten van het onderzoek en de visie over het vervolg.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via energietransitie@helmond.nl.

De basis voor ons klimaatbeleid ligt in het landelijke klimaatakkoord. Daarin staan meer dan 600 afspraken om CO2 terug te dringen.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat alle 30 energieregio’s in Nederland plannen maken om de afspraken uit het klimaatakkoord waar te kunnen maken. Zo’n plan heet de Regionale Energiestrategie: de RES. De gemeente Helmond werkt voor het opstellen van de RES samen met de 21 uit de Metropool Regio Eindhoven (de MRE) In de RES van de verschillende regio’s staat hoe iedere regio meer duurzame energie en minder aardgas gaat gebruiken. De RES voor de MRE zal in de zomer van 2021 worden vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van Metropool Regio Eindhoven.

Waar zijn zonnevelden goed, beperkt of niet in te passen in de omgeving?

Deze kaart is gebaseerd op landschappelijke en milieutechnische aspecten. De kaart gaat over de wenselijkheid van een zonneveld in een bepaald gebied. De kaart geeft niet aan waar een zonneveld financieel gezien rendabel is. De kaart houdt bijvoorbeeld geen rekening met waar de aansluitpunten zijn voor elektriciteit. Deze kunnen veranderen in de tijd en hangen ook met de omvang van het zonneveld samen.

Klik hier op de kansenkaart voor zonnevelden in gemeente Helmond te openen (pdf, 9 MB). Aan de gegevens op de kansenkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Uw Reactie
Uw Reactie