Raadsvergadering 3 februari 2015

Raadsvergaderingen

Openbare vergadering

Datum: 03 feb 2015 van 19:30 tot 19:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Plaats:  Raadzaal Bestuurscentrum Boscotondo, Frans-Josef van Thielpark 1, Helmond.

Burgemeester mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel, voorzitter van de gemeenteraad van Helmond, nodigt u uit voor het bijwonen van de raadsvergadering op dinsdag 3 februari 2015.

19.00 uur: vragenhalfuur (mits er vragen zijn ingediend, zoals bedoeld in artikel 43 van het Reglement van orde 2011)

19.30 uur: raadsvergadering


Besluitenlijst raadsvergadering 3 februari 2015

Agenda

 1. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
 2. Vaststellen ontwerpagenda. 
 3. Vaststellen notulen raadsvergaderingen 4 november en 6 november en 2 december 2014 en 6 januari 2015.
 4. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda behorende lijst.
  N.B.: De fractie Verouden-van Lierop heeft een motie ingediend over de servicenormen voor beantwoording van brieven. Deze motie is mede ondertekend door D66 en de PvdA. De motie is unaniem aangenomen.
  Hamerstukken
 5. Instellen vaste commissie voor onderzoek geloofsbrieven.
  Raadsvoorstel 7.
 6. Aanwijzing 2 leden  en 1 plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven.
  Raadsvoorstel 9.
 7. Regionaal risicoprofiel 2015 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
  Raadsvoorstel 12.
 8. Krediet voor de uitvoeringskosten van het handhavingsbeleid Participatiewet.
  Raadsvoorstel 15, begrotingswijziging 14-2015.
 9. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Helmond 2015.
  Bijlagen: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs, bijlage voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs, brief stichting overleg Helmondse Schoolbesturen, overzicht inspraak, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Helmond 2015
  Raadsvoorstel 16.
  Bespreekstukken
 10. Burgerinitiatief Groene Peelvallei.
  Raadsvoorstel 3.
 11. Noodopvang voor vluchtelingen in Helmond.
  Raadsvoorstel 10, begrotingswijziging 16-2015.
  N.B.: de VVD heeft een amendement ingediend op dit raadsvoorstel. Dit amendement is aangenomen. Twee andere amendementen zijn verworpen.
 12. Voorbereidingskrediet permanent Theater Speelhuis in OLV-kerk.
  Raadsvoorstel 6, begrotingswijziging 10-2015.
 13. Cacaofabriek.
  Raadsvoorstel 18.
  Over onderstaande begrotingswijziging heeft de commissie Omgeving een unaniem advies uitgebracht en deze kan daarom als hamerstuk behandeld worden.
 14. Krediet Stedelijk Verkeersmanagement
  Begrotingswijziging 11-2015.

Lijst van ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Onderwijsraad, december 2014.
  Advies ‘Een onderwijsstelsel met veerkracht”.
 2. Nederlands Genootschap van Burgemeesters, 15 december 2014.
  Opleidingengids 2015.
 3. Raad van Toezicht ORO, 18 december 2014.
  Neerleggen functie.
 4. Dagelijks bestuur GR Peel 6.1, 23 december 2014.
  Vastgestelde begroting Peel 6.1. voor 2014 e.v.
 5. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 29 december 2014.
  Aanbieding Kadernota 2016.
 6. Gemeente Peel en Maas, 21 januari 2015.
  Motie woningbouw.
 7. Raadslid.Nu, 22 januari 2015.
  Januari-brief Raadslid.Nu

  Voor advies naar het college van B&W:
 8. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Jan van Brabantcollege, 8 december 2014.
  Voordracht herbenoeming lid Raad van Toezicht.

  Voor advies naar de Rekenkamercommissie:
 9. Deloitte Accountants B.V., 20 januari 2015.
  Boardletter 2014.

  Voor advies voorleggen aan het college van B&W, vervolgens aan de commissie Omgeving en daarna agenderen voor één van de komende raadsvergaderingen:
 10. Burgerinitiatief Stadsverwarming, 14 januari 2015.

  Beantwoorden conform de voor u ter inzage gelegde conceptbrief:
 11. P.J.F.M. van den Crommenacker, 27 maart en 15 april 2014 .
  Parkeerproblematiek Suytkade.
 12. P.J.M. Brunklaus, 22 juni 2014.
  Veiligheidsmonitor Helmond en de grootste ergernis.


VNG ingekomen stukken via email:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Overgangsrecht en besparingsopgave Wmo HH, 18 december 2014
 2. Uitkomst ledenraadpleging Informatievoorziening Sociaal Domein, 23 december 2014
 3. Modelverordening Bedrijveninvesteringszones (BIZ), 29 december 2014
 4. Ledenraadpleging onderhandelingsakkoord convenant Bodem en Ondergrond, 9 januari 2015
 5. Lokale aanpak radicalisering, 15 januari 2015
 6. Uitvoering pensioenakkoord, 20 januari 2015
 7. No-riskpolis 2015 Participatiewet, 20 januari 2015

Corrigendum:

Agendapunt, raadsvoorstel 7.
Hiervoor is een verbeterd raadsvoorstel gemaakt. Onder beslispunt 3 zijn de namen toegevoegd van de beoogde leden van de vaste commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven.

Aanvullingsagenda:

Toevoegen aan agendapunt 4: Behandeling ingekomen stukken/ Beantwoorden conform de voor u ter inzage gelegde conceptbrief:
Buren Alert, 22 mei 2014.
Informatie over project Buren Alert.

Uw Reactie
Uw Reactie