Raadsvergadering 28 maart 2017

Raadsvergaderingen

Openbare vergadering

Datum: 28 mrt 2017 vanaf 19:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Plaats: Raadzaal Bestuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond.

19.00 uur: vragenhalfuur (mits er vragen zijn ingediend, zoals bedoeld in artikel 43 van het Reglement van orde 2011)
19.30 uur: raadsvergadering

Agenda

 1. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011
 2. Vaststellen ontwerpagenda
 3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 maart 2017
 4. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda behorende lijst
  Hamerstukken
 5. Derde wijziging Verordening op de raadscommissies Helmond 2014
  Raadsvoorstel 18
 6. Regionaal Risicoprofiel 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
  Raadsvoorstel 21
  Bijlagen: Brief veiligheidsregio, capaciteiteninventarisatie, concept antwoordbrief, rapport regionaal risicoprofiel
 7. Jaarbegroting 2017 Stichting Openbare Scholen Helmond
  Raadsvoorstel 15
  Bijlage: Reactie op begroting
 8. Uitbreiding van De Taalbrug
  Raadsvoorstel 19
 9. Bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk tegenover 8
  Raadsvoorstel 17
 10. Statuten Stichting Automotive Campus Helmond
  Raadsvoorstel 22
  Bijlage: Oprichtingsakte Stichting Automotive Campus Helmond
  Bespreekstukken
 11. Notitie Flankerende Maatregelen Wonen
  Raadsvoorstel 16
  Bijlagen: Flankerende maatregelen wonen, nadere regels subsidie

  N.B.: Tijdens de behandeling van dit voorstel heeft D66  een motie ingediend.. De motie verzoekt het college van B&W om het gesprek aan te gaan met de SVN of de VNG over het ontwikkelen van een product voor ‘herintreders’ op de woningmarkt, in lijn met de Starterslening. De motie is unaniem is aangenomen.

 12. Europese aanbesteding nieuwe accountant vanaf Jaarverantwoording 2017
  Raadsvoorstel 23
  N.B.: Tijdens de behandeling van dit voorstel heeft de PvdA een amendement ingediend. In het amendement is opgenomen dat de looptijd van het contract met de nieuwe accountant een periode van twee jaar bedraagt (met een optie op verlenging van 2 keer 2 jaar). Ook is opgenomen dat twee persoenen van de Rekenkamercommissie (waarvan tenminste één raadslid) deel zullen uitmaken van het aanbestedingsteam. Het amendement is unaniem aangenomen.

Lijst ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Gemeente Hof van Twente, 24 februari 2017
  Motie legalisering thuisteelt medicinale cannabis
 2. FNV Taxi, 9 maart 2017
  Witboek taxi
 3. Stichting Dutch Child Center, 14 maart 2017
  Nieuwsbrief Raadsleden
  Voor advies naar het college van B&W:
 4. Stichting landschapspark Kloostereind i.o., 17 februari 2017
  Behoud Brouwhuisse Heide (BZOB-bos)
 5. Belangenvereniging Wijkraad brouwhuis, 17 februari 2017
  Behoud Brouwhuisse Heide (BZOB-bos)
 6. Mevrouw L. Cox, 23 februari 2017
  Verzoek herplanting nieuwe bomen Hogevoort
 7. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, 27 februari 2017
  Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
 8. Mevrouw P. Dirks, 10 maart 2017
  Nieuwe busdiensten in Helmond
 9. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, 14 maart 2017
  Ontwerpbegroting 2018
 10. Metropoolregio Eindhoven, 14 maart 2018
  Concept begroting 2018

VNG ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Stimulering cultuur en sport in school en samenleving, 13 februari 2017
Uw Reactie
Uw Reactie