Raadsvergadering 1 april 2008

Raadsvergaderingen

Openbare vergadering

Datum: 01 apr 2008 van 19:30 tot 00:00
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Ik heb de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad op
dinsdag 1 april 2008 in de raadzaal Boscotondo te Helmond.

Vooraf bestaat voor de leden van de raad vanaf 19.00 uur de gelegenheid  vragen te stellen aan het college. De vragen dienen tijdig bij de voorzitter gemeld te worden (artikel 37a reglement van orde).
Ingevolge artikel 14, lid 1 van het reglement van orde worden burgers van 19.30 uur tot maximaal 20.00 uur in de gelegenheid gesteld, indien zij zich ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffie hebben gemeld, het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen.
Indien hiervan geen gebruik gemaakt wordt zal de vergadering om 19.30 uur aanvangen.

De stukken liggen voor u in de visiekamer ter inzage.

De voorzitter van de gemeenteraad  van Helmond,
Drs. A.A.M. Jacobs


Agenda

 1. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 16 van het reglement van orde 2002.
 2. Vaststellen van de ontwerpagenda.
 3. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 12 februari 2008 en 4 maart 2008.
 4. Behandeling van de lijst van ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda behorende lijst.
 5. Voorstel om akkoord te gaan met het ontslag van het burgerlid de heer H. Bahar in de commissie MO&E en benoeming van het burgerlid mevrouw M.M.P. van Aerle-Prick in de commissie MO&E namens Helmond Aktief .
  Raadsvoorstel 34.
  Onderstaande onderwerpen waarover door de commissie een unaniem advies is uitgebracht en derhalve als hamerstuk behandeld kunnen worden.
 6. Voorstel om akkoord te gaan met de benoemingen van bestuursleden van het Jan van Brabant college
  Raadsvoorstel 39.
 7. Voorstel tot het vaststellen van het onttrekken aan de openbaarheid van een gedeelte van de Heitveldweg, Beersdonk (geheel) en een gedeelte van de 4e Heibloemweg ( tekening ).
  Raadsvoorstel 32.
 8. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het oprichten van een appartementengebouw op de hoek Deurneseweg-Rivierensingel-Deltaweg ( tekening ).
  Raadsvoorstel 37.
 9. Voorstel tot het vaststellen van het aangevuld bekostigingsbesluit kavel Gasthuisstraat 32 (hoek Gasthuisstraat/Venstraat) ca. te Stiphout.
  Raadsvoorstel 41.
  Onderstaande onderwerpen waarover door de commissie géén unaniem advies is uitgebracht.
 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van de voorstellen van de werkgroep dualisme voor de communicatie van de raad.
  Raadsvoorstel 23.
 11. Voorstel tot het opheffen van de werkgroep dualisme.
  Raadsvoorstel 40.
 12. Voorstel tot het vaststellen van de nota: “Openbare geestelijke gezondheidszorg OGGZ voor 2008-2011 en financieringsvoorstel 2008” (begrotingswijziging 13-2008).
  Raadsvoorstel 42.
 13. Voorstel tot het vaststellen van de visienota: “Werk aan de (Wsw)winkel”.
  Bijlagen: Advies AtlantGroep conceptvisie, brief reactie werkgroep en Nota modernisering WSW.
  Raadsvoorstel 43.
 14. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening gevelverbetering Heistraat 2008.
  Bijlagen: Globale inventarisatie en Stand van zaken.
  Raadsvoorstel 36.
  Lijst van ingekomen stukken en mededelingen:
  Voorgesteld wordt deze stukken voor kennisgeving aan te nemen
  1. Scouting, februari 2008
      Nieuwsbrief.
  2. Inspectie voor werk en inkomen, 27 februari 2008.
      Rapporten: “Goed geplaatst” en “Uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2006”.
  3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, februari 2008
      Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, jaargang 1, nr. 2, februari 2008.
  4. Brabants Kenniscentrum Ouderen, februari 2008.
      Scenario’s voor vergrijzend Brabant.
  5. Onderwijsraad, maart 2008.
      Jaarboekje 2007: “Gesteld op onderwijs”.
  6. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, februari 2008.
      InAxis, nr. 27.
  7. VNG, 7 maart 2008.
      Europese Subsidiewijzer.
  8. Actieprogramma Lokaal bestuur, 7 maart 2008.
      Bijeenkomst gemeentelijke regierol.
  9. PM, 7 maart 2008
      Magazine voor de overheid, 4e jaargang, nr. 4.
  10. PON, maart 2008.
        Tien valkuilen bij leefbaarheidprojecten.
  11. VNG, 28 februari 2008.
        Uitnodigingsfolder “haardvuursessies “Recht voor de Raad”.
  12. Waterschap Aa en Maas, maart 2008.
        Nieuwsbrief, maart 2008.
  13. TC Buitenlust, maart 2008.
        Uitnodiging receptie 40 jaar TC Buitenlust.
  14. Inspectie voor openbare orden en veiligheid, maar 2007.
        Nieuwsbrief, jaargang 7, nummer 1.
  15. MKB Brabant, 17 maart 2008.
        Lokale lasten.
  16. Brabant ZO politie 13 maart 2008
       Agendastukken voor de vergadering Regionaal college 31 maart 2008.
  Voorgesteld wordt deze brieven te beantwoorden conform de voor u ter inzage gelegde  conceptbrieven.
  17. P.A. van de Ven, 18 januari 2008.
       Bezwaarschrift.
  Lijst nagekomen stukken 5e raadsvergadering, 1 april 2008
  Gemeenteraad
  1. Gemeente Koggenland, 19 maart 2008.
      Motie vergoeding raadswerk.
  2. Raad voor Verkeer en Waterstaat, 19 maart 2008.
      “Randstad 2040 Verbinden en Verknopen.


Deze stukken zullen met een procedurevoorstel geagendeerd worden voor de raadsvergadering van 13 mei 2008.

Uw Reactie
Uw Reactie