Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Rijpelberg - Nemerlaerhof”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan “Rijpelberg - Nemerlaerhof”. Deze waarden bedragen maximaal 56 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen enkele woningen van de geprojecteerde 41 woningen in het bestemmingsplan “Rijpelberg - Nemerlaerhof”.

Met ingang van 22 december 2023 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Rijpelberg - Nemerlaerhof. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Documenten voor het plan zijn hieronder toegevoegd.

 

Uw Reactie
Uw Reactie