Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Hoogeind I”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan “Hoogeind I. Deze waarde bedraagt maximaal 55 dB ten gevolge van industrieterrein Hoogeind. De hogere waarden voor industrielawaai ten gevolge van industrieterrein Hoogeind betreffen ter plaatse aanwezige woningen aan de Rooseindsestraat 112, 114 en 116.

 

Inzage

Met ingang van 22 december 2023 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplagen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 140492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Hoogeind I. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Documenten voor het plan zijn hieronder toegevoegd.

Uw Reactie
Uw Reactie