Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Helmond West – Mierloseweg 88”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan “Helmond West – Mierloseweg 88”. Deze waarden bedragen maximaal 58 dB ten gevolge van de Binnendongenstraat/-Kasteelherenlaan/Boerhaavelaan en maximaal 55 dB ten gevolge van de Europaweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen te realiseren 36 appartementen in het bestemmingsplan “Helmond West – Mierloseweg 88”.

Inzage

Met ingang van 29 december 2023 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van het exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Helmond West – Mierloseweg 88. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

 Documenten voor het plan zijn hieronder toegevoegd:

 

Uw Reactie
Uw Reactie