Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid bestemmingsplan “Centrum III – de Waart Zuidrand”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn een hogere waarde voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan “Centrum III – de Waart Zuidrand”. Deze waarde bedraagt maximaal 52 dB ten gevolge van de Watermolenwal.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen een deel van de appartementen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan “Centrum III – de Waart-Zuidrand”.

Met ingang van 22 december 2023 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen.

 

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Centrum III – de Waart Zuidrand. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

 Documenten voor het plan zijn hieronder toegevoegd.

 

Uw Reactie
Uw Reactie