Wet geluidhinder – Herstelbesluit hogere waarden geluid BP Suytkade I

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om door middel van een herstelbesluit, hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Suytkade I. Deze waarden zijn: maximaal 61 dB voor het wegverkeerslawaai, maximaal 68 dB voor het spoorweglawaai en maximaal 55 dB(A) voor industrielawaai.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen en een onderwijslocatie zoals deze zijn geprojecteerd in het bestemmingsplan Suytkade I.

Inzage

Met ingang van 22 december 2023 kan het betreffende herstelbesluit en de bijbehorende akoestische onderzoeken zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Van het herstelbesluit en bijbehorende akoestische onderzoeken ligt er ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van een exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Suytkade I. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

 

Documenten voor beide plannen zijn hieronder toegevoegd.

 

Uw Reactie
Uw Reactie