Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Helmond – administratieve herziening

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 26 september 2023 het bestemmingsplan Buitengebied Helmond – administratieve herziening heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage. 

Deze administratieve herziening heeft betrekking op het bestemmingplan Buitengebied Helmond, dat onherroepelijk is geworden op 31 oktober 2012. Bij uitvoering in de praktijk van het bestemmingsplan Buitengebied Helmond is onlangs gebleken dat er onduidelijkheid is ontstaan over de gekozen formulering van artikel 10.1 onder a en onder b van de planregels. Een nieuwe formulering geeft meer duidelijkheid.


Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP220047-2000.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  


Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 7 oktober 2023 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Uw Reactie
Uw Reactie