Rectificatie: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76

Door een fout is niet de juiste versie van het gewijzigde bestemmingsplan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76 wordt daarom opnieuw gepubliceerd en ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 juni 2022 het bestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 september 2022 gedurende zes weken ter inzage.

 

Korte omschrijving van het plan

De uitoefening van een productiegerichte paardenhouderij, met de beoogde bebouwing en functies, past niet binnen de bestemmingen, zoals die op dit moment voor de locatie gelden. Middels een herziening van het bestemmingsplan kan de aanduiding intensieve veehouderij op een gedeelte van het bouwvlak vervallen en kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de locatie worden afgestemd op de wensen van initiatiefnemers.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP200186-2002.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Verschillende planregels zijn gewijzigd dan wel toegevoegd. Op de verbeelding is de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – emissiepunten uitgesloten’ toegevoegd, zodat onder andere paardenverblijven en mestbakken op het gedeelte van het bouwvlak binnen 50 meter uit de bouwvlakgrens van Lieshoutseweg 72 worden uitgesloten.
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 24 september 2022 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie