Ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Waterberging 2024

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Waterberging 2024 met ingang van 22 december 2023 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Voor het gehele grondgebied van Helmond wordt een zogenaamd parapluplan opgesteld, wat als het ware over alle geldende bestemmingsplannen heen valt. Er worden voor bouwplannen voorwaarden gesteld aan het aanleggen van voldoende waterberging om wateroverlast bij hevige regenbuien te voorkomen.

Inzage plan


U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP220009 -1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Paraplubestemmingsplanplan Waterberging 2024. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492

 

Uw Reactie
Uw Reactie