Ontwerp Chw bp Brainport Smart District, ontwerp expl. plan Brainport Smart District en voornemen verzoek wijziging begrenzing Natuur Netwerk Brabant

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 30 december 2022 gedurende zes weken door een ieder kunnen worden ingezien:- het ontwerp Chw bestemmingsplan Brainport Smart District en - het ontwerp exploitatieplan Brainport Smart District. 

Het bestemmingsplan en exploitatieplan betreffen de ontwikkeling van de wijk voor de toekomst met woningen, bedrijven, voorzieningen, productielandschap en een park. Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn, de Europaweg, de Brandevoortse Dreef en Berenbroek en de Vaarleseweg. Het exploitatieplan heeft op een kleiner gebied betrekking dan het bestemmingsplan. Door vaststelling van het exploitatieplan wordt in het kostenverhaal voorzien.
Het ontwerp Chw bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.


Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van het bepaal¬de in artikel 3.20 van de “Interim Omgevingsverordening” van de Provincie Noord-Brabant, voornemens zijn  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om aanpassing van de grens van Natuur Netwerk Brabant (NNB) betrekking hebbend op genoemd ontwerp Chw bestemmingsplan “Brainport Smart District”. Op de bij het ontwerp Chw bestemmingsplan behorende verbeelding is dit als volgt aangeduid: “overige zone – in interim omgevingsverordening te verwijderen NNB”  en “overige zone - in interim omgevingsverordening toe te voegen NNB”.

Hogere waarden Wet geluidhinder

In Brainport Smart District zijn geluidsgevoelige functies toegestaan zoals woningen en maatschappelijke activiteiten. Vanwege deze mogelijkheid is akoestisch onderzoek uitgevoerd vanwege het wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarden voor wegverkeerslawaai en spoorweglawaai worden overschreden. Voor deze overschrijdingen kunnen hogere waarden worden vastgesteld op grond van artikel 85 Wet geluidhinder en art. 4.10 en 4.11 Besluit geluidhinder. Op grond van artikel 7c onderdeel 9 sub c en d van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet kan het besluit tot het vaststellen van hogere waarden deel uitmaken van het Chw bestemmingsplan. De vast te stellen hogere waarden zijn opgenomen in de regels van het ontwerp Chw bestemmingsplan. De verantwoording van de ontheffing van de voorkeursgrenswaarden is opgenomen in de toelichting van dit plan. Hiermee is het besluit hogere waarden geïntegreerd in het ontwerp Chw bestemmingsplan.


Inzage plannen

U kunt de plannen bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode van het ontwerp Chw bestemmingsplan is NL.IMRO.0794.2100BP190113-1000. De identificatiecode van het ontwerp exploitatieplan is NL.IMRO.0794.2100EP22046-1000. Er ligt van beide plannen ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u de papieren versie inzien, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 140492.


Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan:- een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp Chw bestemmingsplan en het voornemen van burgemeester en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de NNB te wijzigen;  - een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp exploitatieplan. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze Chw bestemmingsplan Brainport Smart District dan wel zienswijze exploitatieplan Brainport Smart District.  Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492. 

Uw Reactie
Uw Reactie