Beeldkwaliteitsplan Brainport Smart District

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat het ontwerp van het masterplan & beeldkwaliteitsplan Brainport Smart District met ingang van 30 december 2022 zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het betreft hier een procedure op grond van de inspraakverordening.

Het masterplan & beeldkwaliteitsplan BSD bevat regels met betrekking tot het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken in het bestemmingsplan Brainport Smart District. Dit beeldkwaliteitsplan heeft de status van een welstandsnota als bedoeld in artikel 12a, lid 1 van de Woningwet. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het beeldkwaliteitsplan als wijziging van de welstandsnota vast te stellen. De welstandstoets is een wettelijk verplichte toetsingsgrond voor onder meer aanvragen om een omgevingsvergunning, activiteit bouwen.

Inzage plan

Het plan kan worden geraadpleegd op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen.

Document is hieronder toegevoegd:

Beeldkwaliteitsplan BSD

 
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u de papieren versie inzien, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14 04 92.

Zienswijzen


Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen ingezetenen van de gemeente Helmond en belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de Gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze beeldkwaliteitsplan Brainport Smart District.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie