Commissievergadering M 9 februari 2015

Commissie Maatschappij

Openbare vergadering

Datum: 09 feb 2015 vanaf 19:30
Locatie: Cie kamer B
Bijzonderheden:

Plaats: Bestuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond.
De heer J. Roefs, voorzitter van de commissie Maatschappij, nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de
commissievergadering op maandag 9 februari 19.30 uur in Commissiekamer B Boscotondo.
De stukken die in deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld liggen voor u in de visiekamer van
Boscotondo ter inzage.
19.30 uur: aanvang vergadering


Agenda

 1. Opening en mededelingen
  • Beëdiging burgercommissielid M.C. Selten
  • Werkbezoek aan het Veiligheidshuis 26 maart 2015 voor de commissies Bestuur en Economie en
  Maatschappij (Smalstraat 2, 5701 NX Helmond, aanvang 19.30 uur)
 2. Vaststellen ontwerpagenda 9 februari 2015
 3. Notulen van de vergaderingen 19 januari 2015
  Bijlage: notulen 19 januari 2015
 4. Technische rondvraag: behandeling van vooraf gestelde technische vragen
  Behandeling van de technische vragen over niet-geagendeerde onderwerpen, die tenminste voor vrijdag
  12 uur voorafgaand aan de vergadering op maandag zijn ingediend bij de voorzitter
  jan.roefs@cdahelmond.nl en commissiegriffier p.berkers@helmond.nl
 5. Voortgang van de Wmo en jeugdzorg, inclusief toelichting op cliëntondersteuning
  (terugkoppeling/presentatie)
  Portefeuille: wethouder mevr. N. van der Zanden en wethouder mevr. M. de Leeuw
  Informatie: mevr. W. Teeuwen, tel. 702538, w.teeuwen@helmond.nl
  dhr. W. Bijlmakers, tel. 587562, w.bijlmakers@helmond.nl
 6. Centraal meldpunt voor signalen van raads- en burgerleden over knelpunten in de
  dienstverlening
  Portefeuille: wethouder mevr. N. Van der Zanden en wethouder mevr. M. de Leeuw
  Informatie: Dhr. P. Berkers tel. 587381, p.berkers@helmond.nl
  bijlagen: memo centraal meldpunt signalen raads- en burgerleden over knelpunten in de
  dienstverlening
 7. Preventie- en handhavingsplan alcoholmatiging jongeren in Helmond 2015-2017 'Helmond Fris’
  Portefeuille: wethouder mevr. M. de Leeuw
  Informatie: mevr. B. van der Donk, tel. 587121, b.van.der.donk@helmond.nl
  bijlagen: commissieformat 19-2015, raadsvoorstel 19, preventie en handhavingsplan
 8. Lichte gemeenschappelijke regeling uitvoering Wmo, Jeugdwet, Bijzondere bijstand,
  Minimabeleid en Schuldhulpverlening
  Portefeuille: wethouder mevr. M. de Leeuw
  Informatie: dhr. L. Nuyts, tel. 585831, l.nuyts@helmond.nl
  bijlagen: commissieformat 8-2015 , raadsvoorstel 8, lichte gemeenschappelijke regeling
  WMO, Jeugdwet en BMS

 9. Leges kinderopvang (onderdeel bezuinigingsplan 2015-2018)
  Portefeuille: wethouder mevr. M. de Leeuw
  Informatie: mw. R. Proost tel. 587781, r.proost@helmond.nl
  bijlagen: commissieformat, amendement, beantwoording vragen amendement.

Ter kennisname:
a. Overzicht van de begrotingswijzigingen en de stand van zaken post Onvoorzien incidenteel
Portefeuille: wethouder P. Smeulders
Informatie: dhr. S. Bouwmeester, tel. 587012, s.bouwmeester@helmond.nl
bijlagen: overzicht Begrotingswijziging BGW raad maart

Uw Reactie
Uw Reactie