Subsidie Makersregeling Helmond

De Makersregeling Helmond ondersteunt Helmondse professionele culturele makers of collectieven van makers in Helmond bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk. Een maker, zoals bedoeld in deze regeling, is een individuele kunstenaar (in de ruime zin van het woord) die zich primair bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening en / of presentatie van kunst en cultuur.

Voorwaarden

De subsidie is:

 • Gericht op makers binnen het culturele domein
 • Bestemd voor projecten van een beperkte financiële omvang en een maximale duur van 2 jaar
 • Voor alle cultuurdisciplines, interdisciplinaire projecten en crossovers.

Een individuele maker of collectief van makers kan maximaal één keer per jaar subsidie ontvangen voor activiteiten in een project. Als leden van een collectief ook individueel subsidie aanvragen, dan is dat voor andere activiteiten dan die van het collectief.

In aanmerking komen:

 • Professionele culturele makers gevestigd in Helmond
 • Professionele culturele makers die gezamenlijk collectief vormen, gevestigd in Helmond

Beoordelingscriteria:

 • Het project draagt bij aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk
 • De artistieke kwaliteit binnen het project is geborgd
 • De zakelijke kwaliteit binnen het project is geborgd
 • De communicatie over het project is geborgd
 • Het project draagt bij aan de diversiteit van kunst en cultuur in Helmond
 • Het project heeft effect of weerslag in Helmond.
 • Als het project buiten Helmond plaats heeft wordt gemotiveerd aangegeven wat het project bijdraagt aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk van de maker.

Aanpak

Wilt u een subsidie aanvragen? Stuur dan:

 • Een subsidieaanvraag aan het college van burgemeester en wethouders met maximaal 2 A4 met motivatie voor het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Houd daarbij rekening met de hierboven vermelde beoordelingscriteria. Geef duidelijk aan op welke manier het project bijdraagt aan de ontwikkeling van uw beroepspraktijk, wat het beoogde effect is van het project voor Helmond en geef een omschrijving van de activiteiten. Geef ook aan op welke wijze de communicatie over het project plaatsvindt.
 • Een sluitende begroting met dekkingsplan, waarbij minimaal 10 % van de dekking komt uit andere bronnen dan de aangevraagde subsidie.
 • Curriculum vitae (cv) van de maker(s)
 • De ondertekende aanvraag is voorzien van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-nummer of BSN-nummer en IBAN-nummer met tenaamstelling rekening. Indien de aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting), stuurt u dan statuten en gegevens van de Kamer van Koophandel mee.

Hier vindt u een voorbeeld opzet voor een projectplan. Gebruik deze als handleiding voor het schrijven van uw subsidieaanvraag.

Mail uw subsidieaanvraag aan gemeente@helmond.nl. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Let op de grootte van uw te zenden bestand. Lever bij voorkeur uw stukken in PDF-formaat aan en stuur waar mogelijk een link door naar aanvullende informatie.

Aanvragen per mail heeft de voorkeur, maar wilt u de aanvraag per post sturen, dan kan dat naar:
Gemeente Helmond
Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, team Cultuur
Postbus 950
5700 AA  Helmond

Termijn

Aanvragen worden getoetst aan bovenstaande beoordelingscriteria door een onafhankelijke adviescommissie Makersregeling Helmond.

De commissie brengt  advies uit aan de gemeente. De teammanager afdeling Ondernemen en Ontwikkelen besluit namens het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag. Het advies van de commissie wordt opgenomen in uw beschikkingsbrief over het al dan niet honoreren van de aanvraag. Het streven is om aanvragen binnen 12 weken na indiening te behandelen. 

De Adviescommissie Makersregeling vergadert meerdere keren per jaar. De vergaderdata voor 2024 zijn:

 • 17 mei 2024;
 • 4 juli 2024;
 • 17 oktober 2024;
 • 12 december 2024.

Subsidieaanvragen moeten twee weken voorafgaande aan de vergadering binnen zijn. Als uw aanvraag is geagendeerd voor een vergadering krijgt u de mogelijkheid om uw project te komen toelichten aan de adviescommissie.

Beschikbaar budget

In 2024 is een subsidiebudget van €50.000 beschikbaar.

De gemeentelijke subsidie per project bedraagt maximaal € 5.000 voor individuele makers en € 7.500 voor collectieven.

Wij hanteren een subsidieplafond. Op het moment dat het beschikbare bedrag in enig jaar besteed is, kunnen wij uw aanvraag in dat jaar niet meer in behandeling nemen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Frank van den Boomen van Team Cultuur via 14 0492.

Regeling Groeispurt

In 2024 kunnen startende culturele makers ook gebruik maken van de kortlopende subsidieregeling Groeispurt Helmond 2024.

Uw Reactie
Uw Reactie