Statushouders in Helmond

Elke gemeente in Nederland is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Deze vluchtelingen noemen we vergunninghouders of statushouders. Zij hebben toestemming om in Nederland te blijven. Het Rijk bepaalt ieder half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet opnemen. Hoe groter het aantal inwoners van een gemeente, hoe meer statushouders de gemeente krijgt toegewezen. 

Omdat op dit moment onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor statushouders, hebben de gemeenten in het stedelijk gebied rondom Eindhoven afspraken gemaakt over de huisvesting. Er is afgesproken om op drie gebieden samen te werken in de opvang van statushouders:

  • Uitbreiden van (reguliere) huisvestingsmogelijkheden;
  • Maken van een betere match tussen huishouden en woningen;
  • Zorgen voor een goede eerste begeleiding van statushouders.

Vanuit dit plan wordt extra woonruimte gerealiseerd. Deze woonruimte is niet alleen beschikbaar voor statushouders, maar voor elke woningzoekende. Zo wordt voorkomen dat de toename in de huisvesting van statushouders ten koste gaat van andere woningzoekenden. Daarnaast zijn er afspraken over integratie en activiteiten.

Hoeveel statushouders moet Helmond opvangen?

Van 1 januari tot 1 juli van dit jaar moeten we in Helmond 43 statushouders huisvesten. De voorlopige taakstelling voor het tweede halfjaar is momenteel nog onbekend.

Stand taakstelling huisvesting statushouders per 1 april 2019

 
Aantal statushouders/AMV's* die de woning betrokken hebben 17
Aantal statushouders/AMV's* die de woning betrokken hebben, maar nog niet geregistreerd zijn 0
Aantal statushouders/AMV's* die woning toegewezen hebben gekregen, maar nog niet betrokken hebben/geregistreerd zijn 0
Totaal  
Totaal taakstelling 1e halfjaar 2019 31
Voorlopige taakstelling 2e halfjaar 2019 0
Tekort gerealiseerd 2018 -12

*AMV=Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling

Wat gebeurt er met minderjarige asielzoekers?

Voor minderjarigen die zonder familie naar Nederland zijn gekomen, de 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' (amv), bestaat aparte opvang. Deze is afhankelijk van de leeftijd en omstandigheden van de minderjarige. Over het algemeen worden zij groepsgewijs opgevangen in reguliere woningen. Hier is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Uw Reactie
Uw Reactie