Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord

Voor de uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan de gestelde ambities in het Helmonds Sportakkoord kunnen daarom aanvragen indienen voor een bijdrage in de kosten.

Het gaat om de volgende ambities:

1. Inclusie en diversiteit
2. Sociaal veilige sport
3. Vitale sportaanbieders
4. Vaardig in bewegen
5. Ruimte voor sport en bewegen

Organisaties en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor de realisatie van initiatieven en projecten die bijdragen aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Denk bijvoorbeeld aan: sport- en beweegaanbod voor iedereen (inclusiviteit), het stimuleren van een gezonde leefstijl en/of flexibel sportaanbod. Het gaat hierbij om een incidentele bijdrage die bedoeld is om initiatieven te realiseren, vergemakkelijken of de realisatie te versnellen. 

Bekijk voor meer informatie het Helmonds Sportakkoord 2020-2021 (PDF)

Lees het herijkingsdocument voor 2023-2026 (PDF).

Hoe werkt het indienen van een aanvraag?

 1. Het kernteam Lokaal Sportakkoord kent budgetten (per thema en/of aanvraag) toe.
 2. Om aanspraak te maken op het uitvoeringsbudget kunt u een aanvraag doen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en stuur deze naar sportakkoord@helmond.nl.
 3. Het kernteam van het Lokaal Sportakkoord beoordeelt de aanvraag en kent budget toe. De streeftermijn voor beoordeling is twee weken na het verstrijken van de indieningstermijn. Toekenning van het budget is mogelijk zolang er budget  beschikbaar is.
 4. De aanvrager voert de activiteit of het project uit met de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Lokaal Sportakkoord.
 5. De aanvrager legt na de activiteit of het project verantwoording af aan het kernteam. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de aanvrager en is verplicht.

Data aanvraagronden

 • 2 februari 2024
 • 8 april 2024
 • 3 juni 2024
 • 12 augustus 2024
 • 7 oktober 2024
 • 2 december 2024

Voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen

 • Elke organisatie met vestigingsplaats Helmond die het voortouw neemt bij een of meerdere ambities uit het Sportakkoord Helmond kan een bijdrage aanvragen.
 • De activiteit draagt bij aan minimaal één ambitie en bijbehorende doelstelling(en) die vermeld staan in het Lokaal Sportakkoord van Helmond.
 • Er is draagvlak voor de aanvraag. De activiteit wordt door meerdere organisaties gedragen in de vorm van samenwerking. Deze samenwerkingspartners worden vermeld in de aanvraag en dienen voorafgaand al bij de activiteit betrokken te zijn. Ook dient vermeld te worden wat voor rol deze samenwerkingspartners gaan spelen.
 • Cofinanciering is een harde voorwaarde (geld of tijd, maar dit kan ook vrijwilligersinzet zijn). Dit moet duidelijk naar voren komen in de aanvraag.
 • Het gaat om een aanjaagbudget. Dat wil zeggen dat het een deel van het volledige bedrag is, om de activiteit aan te jagen.
 • Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.
 • Eigen inbreng van middelen, uren of andere dekkingsmogelijkheden worden aangemoedigd. De aanvrager moet duidelijk kunnen aangeven hoe de activiteit in de toekomst zonder bijdrage door kan gaan (toekomstbestendigheid/borging).
 • Partners mogen meerdere initiatieven indienen met een maximum van drie per kalenderjaar.
 • De aanvrager stuurt na afloop van de actie/activiteit een foto/video/persbericht ter verantwoording. Deze informatie wordt gebruikt voor de monitoring en evaluatie en kan gebruikt worden in de communicatie over het sportakkoord door de gemeente. Ook ontvangt het kernteam graag een uitnodiging bij een opening, persmoment, etc.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden per aanvraagperiode tegelijk beoordeeld door het kernteam. Dit zijn de criteria die bij de beoordeling en toekenning van het uitvoeringsbudget worden gehanteerd:

 • Draagt het project bij aan de ambities uit het lokale sportakkoord?
 • Is het project duurzaam en te borgen?
 • Welke (lokale) partners werken er samen?
 • Dragen de partners zelf ook bij aan de realisatie van het project (door middel van inzet of budget)?

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar sportakkoord@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie