• Inwoner
  • Procedure vergunningaanvraag zonneveld Venstraat Stiphout

Procedure vergunningaanvraag zonneveld Venstraat Stiphout

Op 19 maart 2021 heeft ontwikkelaar Solar Century een vergunningaanvraag ingediend om een zonneveld aan te leggen aan de Venstraat in Stiphout. We krijgen veel vragen over de procedure en de inspraakmomenten. Hieronder volgt daarom een korte uitleg.

De vergunningaanvraag

De komende maanden beoordelen wij de vergunningaanvraag. Het gaat om een inhoudelijke toetsing van de locatie op gemeentelijk (en provinciaal) beleid en een bouwkundige beoordeling van de beoogde constructies.

Ter inzage en indienen zienswijzen

Is de (technische en draagvlak) beoordeling goed bevonden, dan komen er voor belanghebbenden twee documenten zes weken ter inzage liggen. Dat zijn het concept-besluit over de omgevingsvergunning en het concept van de zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’. De terinzagelegging wordt formeel bekendgemaakt in de informatiepagina’s in huis-aan-huisblad De Loop en op onze website. 

Als belanghebbende heeft u dan zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Wij betrekken de zienswijzen bij het definitieve besluit over deze beide documenten. Het college van burgemeester en wethouders neemt een definitief besluit over de omgevingsvergunning en de gemeenteraad over de verklaring van geen bedenkingen.

Beroep rechtbank

Wanneer het college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt ook deze formeel gepubliceerd in de informatiepagina’s in huis-aan-huisblad De Loop en op onze website. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, hebben dan zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank. Hoelang de totale procedure in beslag neemt, is moeilijk te zeggen. Op z’n vroegst kan het traject medio november worden afgerond.  

Gesprek en enquête inwoners

We hechten belang aan draagvlak. Daarom gaan wij in gesprek met inwoners en de wijkraad en krijgen alle inwoners van Stiphout via een enquête de mogelijkheid hun mening te geven. Dit gebeurt parallel aan de technische beoordeling van het plan en het dossier. De enquête is in de tweede helft van april uitgezet.

Heeft u nog vragen over deze procedure?

Dan kunt een mail sturen naar energietransitie@helmond.nl.

 

Uw Reactie
Uw Reactie