Opvang jonge vluchtelingen

Sinds februari 2022 vangt het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan op in Helmond. Deze groep woont, in ieder geval tot augustus 2024, in het pand van zorgaanbieder ORO aan de Torenstraat. Van eind februari tot uiterlijk 1 september 2024 is er aan de Mierloseweg voor 40 jonge vluchtelingen een noodopvang.

Vragen en antwoorden

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de noodopvang. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar gemeente@helmond.nl of bel 14 0492. 

Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd.

Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Hij krijgt een asielvergunning. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een 'statushouder' genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.

Asielzoekers en vluchtelingen worden opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). In een azc verblijven zowel mensen van wie de asielaanvraag in behandeling is als mensen die al een asielstatus kregen maar voor wie nog geen huisvesting beschikbaar is.

Nee, we zien hierin geen aanleiding om meer statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op te nemen.

Vanwege de privacy van de bewoners is de opvang alleen toegankelijk voor de bewoners en medewerkers. We kunnen het ons wel voorstellen dat u benieuwd bent naar hoe de opvang er uit ziet. Bekijk deze video voor een impressie van de Mierloseweg.

Uit onze ervaringen met deze groep die al een half jaar in Helmond verbleef en uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat de jongeren veel op de opvang verblijven. De jongeren zijn buiten schooltijd en in het weekend vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen.

Elke minderjarige vluchteling die zonder ouders in Nederland asiel aanvraagt, krijgt via Stichting Nidos een voogd toegewezen als wettelijk vertegenwoordiger. Nidos is ook aanwezig op de noodopvanglocatie. Op locatie hebben alle jongeren ook een mentor.

Alle vluchtelingen die in Nederland aankomen, worden getest op tbc en corona en ze krijgen het vaccinatieprogramma aangeboden. Ze worden ook getest op corona voordat ze naar de opvanglocatie gaan. Voor alle bewoners van deze opvanglocatie gelden verder dezelfde richtlijnen en adviezen van het RIVM als voor de rest van het land. De jongeren maken gebruik van de eigen gezondheidsdienst van het COA (GZA) en daarnaast is er contact gelegd met de huisartsen in Helmond. Indien nodig verwijzen artsen patiënten door naar een specialist.

Ja, dat mag. De jongeren hebben dezelfde rechten als alle andere jongeren in Nederland. Ze zijn dus vrij om zelfstandig de buurt te verkennen, naar school of sport te gaan of met vrienden af te spreken. Wel krijgen ze eerst een rondleiding van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de wijk. Bijvoorbeeld waar de supermarkt is en uitleg over hoe het werkt in Nederland.

Ze krijgen ook uitleg over de regels, waarden en (gedrags)normen in Nederland en leefregels voor binnen de locatie. Op locatie is begeleiding voor de jongeren aanwezig. Het COA is niet bevoegd om begeleiding te verplichten buiten de locatie, het is geen gevangenis. Iedereen moet zich aan de regels houden, zowel de jonge vluchtelingen als de bewoners van Helmond.

De jongeren hebben dezelfde rechten als andere jongeren in Nederland. Ze zijn dus vrij om te gaan en staan waar ze willen. Maar meestal gebruiken ze voornamelijk de gangbare routes naar winkels, supermarkten of het park. Sommigen zoeken ook weleens een lotgenoot op in een andere locatie, in overleg met hun mentor van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Hoe leg ik contact met de jongeren?

Dit is een vraag die de vluchtelingen ook hebben. De jongeren zijn, net als andere jongeren, gewoon aan te spreken. Ze krijgen Nederlandse les en spreken vaak ook wel wat Engels. Oogcontact maken, een glimlach of een vriendelijke zwaai is altijd goed. Het is goed om aandacht voor elkaar te hebben!

In de huisregels van de noodopvang staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. Het COA stuurt er op aan dat jongeren tijdig binnen zijn en maken hier afspraken over met hen. De jongeren in de noodopvang zijn vrij om naar eigen inzicht het terrein op en af te gaan. Hier worden de jongeren op gewezen door COA.

Uw Reactie
Uw Reactie