Leerplicht

Kinderen moeten vanaf hun 5e jaar verplicht naar school. Deze leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Voor jongeren die dan nog geen startkwalificatie (diploma op minimaal mbo-2, havo of vwo-niveau) hebben, geldt tot 18 jaar de kwalificatieplicht.

Wat is de kwalificatieplicht?

De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht. Dit houdt in dat jongeren tot hun 18e verjaardag verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is dus een diploma op minimaal mbo-2, havo of vwo-niveau. Het doel is schooluitval van jongeren te voorkomen en zorgen dat ze een betere kans hebben op een goede baan.

Leren is een plicht, maar ook een recht

Ouders en verzorgers moeten zich houden aan de Leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school. Daarnaast zijn ze ervoor verantwoordelijk dat hun kind ook echt naar school gaat. Leerplicht is ook een recht, want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs.

Spijbelen - de Leerplicht ambtenaar

De gemeente Helmond wil jongeren zo lang mogelijk op school houden. Dit begint bij het voorkomen van spijbelen (schoolverzuim) en voortijdig schoolverlaten (schooluitval). Als een leerling spijbelt, dit noemen we ongeoorloofd verzuim, neemt de school contact op met de ouders. Daarna meldt de school dat aan Leerplicht. De leerplichtambtenaar controleert de melding bij de school. Vervolgens gaat de leerplichtambtenaar op zoek naar de redenen van het spijbelen. Hij neemt contact op met ouders/verzorgers van deze leerling en/of met de leerling zelf om een afspraak te maken.

Zijn er uitzonderingen?

Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet of minder uren naar school hoeft. Bijvoorbeeld vanwege godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk extra verlof aanvragen. Een aanvraag voor één of meer dagen heet een 'aanvraag extra verlof'.

  • Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met uitleg waarom) bij de directeur van de school.
  • Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.
  • Over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
  • Aanvragen van meer dan 10 dagen overlegt de schooldirecteur met de leerplichtambtenaar.
  • De school moet de beslissing verplicht op papier aan u doorgeven.

Hoe kom ik in contact?

Er zijn vier leerplichtambtenaren in Helmond. Deze zijn verbonden aan scholen. Het hangt dus af van de school waar uw kind naartoe gaat, met welke leerplichtambtenaar je in contact komt. Als u belt naar 14 0492 brengen ze u met de juiste leerplichtambtenaar in contact. Ook kunt u mailen naar het jeugd@helmond.nl

Meer weten? 

Uw Reactie
Uw Reactie