Nadere regels rondom straatnaamgeving

1. Bij het opstellen van haar advies over straatnamen neemt de commissie de volgende richtlijnen in acht:

a. een straatnaam mag geen verwarring wekken met al bestaande straatnamen elders in de gemeente;

b. een straatnaam mag niet langer zijn dan 24 karakters;

c. een straatnaam is goed uitspreekbaar;

d. een straatnaam is gemakkelijk te schrijven waarbij lettertekens zoveel mogelijk worden voorkomen;

e. een straatnaam mag zich niet lenen voor verbastering noch associaties opwekken met te alledaagse of onwelvoeglijke zaken, begrippen en woorden;

f. indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van toponiemen als dit gelet op de situering ter plaatse geschiedkundig verantwoord is;

g. bij wijksgewijze naamgeving wordt de gekozen categorie consequent doorgezet. Dit kan tevens worden bereikt door een specifiek achtervoegsel te gebruiken (bijvoorbeeld -rode, -hof, of -beek);

h. de straatnaam of categorie van namen heeft een relatie met de kwalitatieve aspecten van de omgeving. Daarbij wordt gelet op de stedenbouwkundige structuur, de hiërarchie van het wegenpatroon en de status van een weg (bijvoorbeeld laan, straat, pad).

2. Bij het vernoemen van een straat naar een persoon gelden de volgende bijzondere richtlijnen:

a. straten worden niet vernoemd naar personen die korter dan vijf jaar overleden zijn, behalve als de desbetreffende persoon:

  • landelijke bekendheid geniet;
  • een ereburger betreft;
  • (bij leven) lid is van het Koninklijk Huis.

b. bij het vernoemen van personen moeten de bijzondere verdiensten worden aangetoond. Deze verdiensten moeten van een uitzonderlijk niveau zijn en zich uitstrekken tot meerdere facetten op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Voor te vernoemen personen uit de Helmondse gemeenschap geldt het voorgaande bij voorkeur op stedelijk niveau. Dit kan betekenen dat een verkregen ereburgerschap of ridderorde alléén niet voldoende hoeft te zijn om voor vernoeming in aanmerking te komen;

c. nabestaanden moeten vooraf toestemming geven voor de vernoeming;

d. bij persoonsnamen worden geen voornamen of voorletters, titels, waardigheden of hoedanigheden vermeld tenzij deze onlosmakelijk met de naam zijn verbonden.

3. In voorkomend geval en voor zover passend wordt een nieuwe straatnaam ook in het Helmonds dialect vermeld op het straatnaambord.

4. Een bestaande straatnaam wordt alleen in uiterste noodzaak door het college gewijzigd. Daarbij wordt een overgangstermijn van een jaar aangehouden.

Uw Reactie
Uw Reactie