PFAS, informatie voor professionals

Op deze pagina vindt u technische informatie over het onderzoek naar PFAS in de bodem. Deze gegevens zijn met name bedoeld voor partijen die in Helmond en omgeving bodemonderzoek uitvoeren of bijvoorbeeld betrokken zijn met grondverzet.

In Helmond is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar PFAS. Alle onderzoeken kunt u terugvinden op onze downloadpagina. Hier vindt u ook alle relevante Raadsinformatiebrieven, adviezen en (interim) beleidsregels.

Onderzoeken

Kort samengevat zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • November 2018, Fase 1: PFAS wordt in de omgeving van de bronlocatie gevonden in grond, grondwater, oppervlaktewater en waterbodem. Over het algemeen nemen de concentraties af, wanneer verder van het bronperceel wordt gemeten.
  • Maart 2019, Fase 2: Uit dit onderzoek blijkt dat voedingsgewassen uit het moestuincomplex in de buurt van de bronlocatie veilig gegeten kunnen worden. Hiernaast is de omvang van de verontreiniging verder in beeld gebracht. Sterk verhoogde concentraties in de grond worden alleen direct rondom de bronlocatie gevonden.
  • Juni 2019, eerste resultaten Fase 3: We hebben onderzoek uitgevoerd naar de achtergrondconcentratie PFAS in Helmond. In heel Helmond komt PFAS voor in grond en grondwater in lage concentraties. Er is sprake van een diffuse bodembelasting met PFAS.
  • Oktober 2020, Fase 3: Het onderzoek naar de verspreiding van PFAS is afgerond met karteringsonderzoek in Helmond en de omliggende gemeenten. In het eindrapport wordt ingegaan op de risico's van de bodemverontreiniging voor mens, plant en dier. De conclusie is dat de PFAS-verontreiniging volgens de huidige inzichten niet leidt tot actuele risico’s voor de mens of ecologie. De onbeheersbare verspreiding via het grondwater vraagt wel om het nemen van sanerende maatregelen. Van het eindrapport is een publiekssamenvatting gemaakt.

De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het formeel vastleggen van de status van de verontreiniging in een besluit op grond van de Wet bodembescherming. Met die besluitvorming start het bodemsaneringstraject.

Bodemkwaliteitskaart en toetsingskader

We hebben voor PFAS een bodemkwaliteitskaart laten opstellen. Hieruit blijkt dat de bodemkwaliteit voor PFAS in bijna heel Helmond voldoet aan de functieklasse Wonen. Verder is een lokaal toetsingskader voor PFAS in grond en bagger opgesteld. In deze Beleidsregels PFAS Helmond 2023 leest u binnen welke kaders het toepassen van PFAS houdende grond in Helmond is toegestaan. Ook wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met PFAS binnen het bodemsaneringsspoor.

Meer informatie over PFAS

Uw Reactie
Uw Reactie