• Inwoner
  • Meedenken, meepraten en meedoen

Meedenken, meepraten en meedoen

U kunt, als inwoner, ondernemer en/of maatschappelijke organisatie, actief bijdragen aan de beslissingen die de stad aangaan. Wij werken graag met u samen. Door uw stem en inbreng een goede plek te geven bij onze plannen en besluiten. Dit noemen we participatie.

Beleidskader participatie

In het beleidskader staat hoe wij omgaan met participatie. Zodat het voor iedereen duidelijk is of, wanneer, waarover en hoe u kunt meedenken, meepraten of meedoen.

Het onderstaande animatiefilmpje vertelt hoe wij om willen gaan met participatie.

Stappenplan participatie

Heeft u een idee, plan of initiatief wat u wilt uitvoeren? Dat vraagt om samenwerking en afstemming met inwoners, ondernemers, overheid en/of andere organisaties. Het stappenplan participatie geeft u hiervoor een aanpak.

Spelregels participatie

Participatie vraagt wat van de houding en het gedrag van alle deelnemers; inwoners, raadsleden, burgemeester en wethouders, ambtenaren en andere betrokken mensen en partijen. Daar helpen deze spelregels ons bij.

Participatie en de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet legt de nadruk op participatie. Wanneer u een omgevingsvergunning bij ons aanvraagt, houden we rekening met participatie. We bekijken wie u heeft betrokken, op welke manier en wat u met de resultaten heeft gedaan. Op de pagina Omgevingswet leest u hier meer over.

 

We denken dat participatie zorgt voor betere plannen en besluiten. Om dat te bereiken  willen we inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen in de stad.

Inwonerparticipatie is een manier om inwoners te betrekken bij gemeentelijk beleid, visies en/of plannen. Inwoners, individueel of georganiseerd, krijgen direct of indirect de kans om mee te praten, mee te denken, mee te beslissen en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid.

Als inwoner van Helmond vragen wij u op verschillende momenten en manieren om mee te denken. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt om mee te doen bij één van onze projecten of over stadsbrede onderwerpen, bijvoorbeeld via een stadsbrede enquete. We proberen steeds zo doelgericht mogelijk inwoners te betrekken.

Van de persoon die een plan heeft en dit wil realiseren, verwachten we dat hij mensen die daarbij een belang hebben, betrekt bij het uitwerken van de plannen. Wij hebben hiervoor een stappenplan participatie gemaakt. Deze kan de initiatiefnemer gebruiken, dit is niet verplicht. Wel gelden de uitgangspunten zoals beschreven in het beleidskader participatie van de gemeente Helmond.

Participatie in de Omgevingswet betekent dat inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden betrokken worden bij fysieke plannen en beslissingen in hun buurt of stad. Het doel is dat iedereen kan meepraten en meedenken over projecten die invloed hebben op hun omgeving, zoals de bouw van nieuwe huizen, wegen of parken.

Bij participatie kunnen mensen hun mening geven, ideeën aandragen en bezwaren uiten. Dit gebeurt vaak via bijeenkomsten of online platforms. Wij luisteren naar deze input en houden er rekening mee bij het maken van beslissingen.

Participatie in de praktijk

Ruimte om mee te praten, denken en doen. Dat klinkt goed, maar hoe gaat dat in de praktijk? Lees hier een participatietraject dat wij, samen met inwoners, de afgelopen tijd doorliepen.

Succesvolle input vanuit inwoners voor de Klimaatmissie

Helmond is, samen met Eindhoven en 100 andere Europese steden,  partner in de Europese Klimaatmissie. Een van de ambities is om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor hebben we alle partners in de stad nodig, want als gemeente kunnen wij dat niet alleen. Daarvoor organiseerden we meerdere labs (kennisgroepen: het doorbraaklab, het solutionslab en het transitielab en klimaatconferenties. Tijdens deze bijeenkomsten  kwamen medewerkers van (maatschappelijke) organisaties en inwoners bij elkaar om samen te praten over hij zij de toekomst in de stad voor zich zien en een klimaatcontract te maken.  Inwoners uit Helmond en Eindhoven werden uitgenodigd om hieraan mee te doen via op de gemeentepagina in De Loop en via Facebook, LinkedIn en Instagram. Ook de klimaatburgemeesters probeerden inwoners te motiveren om mee te doen. Er ligt nu een volledig Klimaatcontract en er zijn projecten op het gebied van duurzaamheid, zoals schone energie, slim vervoer, het hergebruik van materialen, het terugdringen van de energierekening en klimaatadaptatie gestart. Inmiddels zijn er honderden inwoners en meer dan 170 (maatschappelijke) organisaties uit Helmond en Eindhoven bij de Klimaatmissie aangehaakt. Ook is er een klankbordgroep van ongeveer 20 inwoners en betrekken we ook de jeugd uit beide steden in een apart participatietraject.

Participatie in de praktijk

Ruimte om mee te praten, denken en doen. Dat klinkt goed, maar hoe gaat dat in de praktijk? Lees hier een participatietraject dat wij, samen met inwoners, de afgelopen tijd doorliepen.

Time-out & Verblijfsvoorziening Helmond

Er komt een Time-Out- & Verblijfsvoorziening in Helmond. Dat is een voorziening voor inwoners met meerdere problemen zoals geestelijke klachten en verslavingen. Mensen die nu soms op straat overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding wellicht geholpen zijn. We willen goed samenwerken met de mensen die in de buurt van de locatie van de Time-out voorziening wonen en werken. Zij vinden het belangrijk dat de leefbaarheid en veiligheid in de buurt goed blijft. Nadat de locatiekeuze bekend werd gemaakt informeerden we iedereen zo snel en goed mogelijk. We belden omwonenden en stuurden brieven, we startten een informatiepagina op de gemeentewebsite, maakten nieuwsbrieven, organiseerden een informatiebijeenkomst en voerden persoonlijke gesprekken met de direct omwonenden. Uit de gesprekken kwamen actiepunten, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ook richtten we een klankbordgroep op. Daarin zitten omwonenden, recreanten van de Groene Punt, bewoners uit Brouwhuis en medewerkers van bedrijven uit de buurt. De klankbordgroep praat en denkt mee en adviseert over het beheer- en veiligheidsplan. Met hen bespreken én bepalen we wanneer het veilig genoeg is. Het beheer- en veiligheidsplan is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de Time-outvoorziening.  

Participatie in de praktijk

Ruimte om mee te praten, denken en doen. Dat klinkt goed, maar hoe gaat dat in de praktijk? Lees hier een participatietraject dat wij, samen met inwoners, de afgelopen tijd doorliepen.

Geveltuintjes maken Helmond nóg groener

Participatie kan leiden tot direct resultaat, dat laat het project 'Operatie Steenbreek' zien. Hierbij worden stoeptegels vervangen door groen. Bewoners van het To Hölscherplein gingen samen met ons aan de slag. Ook woningbouwvereniging Volksbelang en de LEV-groep deden mee. Wij vroegen de bewoners wat zij belangrijk vonden voor het plein. Zij wilden de zandpaadjes verharden die vaak door kinderen worden gebruikt en een boom planten die op warme zomerdagen kan zorgen voor extra verkoeling. Inmiddels is het groen in de plantsoenen vervangen voor meer diverse beplanting, hebben zeven buurtbewoners een geveltuintje aangelegd en hebben de kinderen uit de buurt samen een insectenhotel gebouwd. En dat in één middag!

Uw Reactie
Uw Reactie