Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

De meest iconische boom, de Plataan uit 1890 die aan de rechtervoorzijde van het huidige Stadskantoor staat (Kaart: 7), blijft in de nieuwe plannen behouden. De andere grote boom, een treurwilg uit 1930 (Kaart: 1), wordt wel geraakt door de nieuwe plannen. Deze boom staat midden op de beoogde locatie van het Carré-model en kan niet behouden blijven. De boom is opgenomen op de bomenkaart van de gemeente Helmond en voor het kappen is een vergunning nodig. Echter, de levensverwachting van deze boom is beperkt omdat deze door een zwam onderop de stam wordt aangetast. De verwachting is dat – ook als er niet gebouwd zou worden - de boom niet langer dan vijf tot tien jaar behouden kan blijven. Om veiligheidsredenen wordt de boom inmiddels periodiek geknot. Daarom willen we deze boom niet verplaatsen maar wel compenseren door nieuwe aanplant. Op het terrein van het huidige Stadskantoor staan ook Berken (Kaart: 2) en Esdoorns (Kaart: 3), die geraakt worden door de nieuwe plannen. Er vindt nader onderzoek plaats om te kunnen  bepalen of de bomen behouden kunnen worden door deze te verplanten naar een nieuwe locatie. Tot slot worden een aantal Sierkersen (Kaart: 4) geraakt door de nieuwe plannen. Gezien de beperkte levensduur van deze bomen zijn we willen we deze bomen niet verplaatsen maar met nieuwe aanplant compenseren.

Ja. Voor bezoekers worden direct om het gebouw parkeerplaatsen gerealiseerd. Voor onze medewerkers zorgen we dat er in de omgeving (Parkeergarage Doorneind) voldoende parkeerplaatsen zijn. We vragen onze medewerkers nadrukkelijk om hiervan gebruik te maken. Op langere termijn vinden we het belangrijk dat we rekening houden met allerlei factoren zoals ‘veranderende mobiliteit’ en nieuwe ontwikkelingen in het centrumgebied. We sluiten dan ook aan bij de visie Bereikbaarheid en Parkeren centrum die in juli door de raad is vastgesteld en die bepaalt hoe de gemeente met parkeren omgaat. De huidige parkeerdruk in de omliggende wijken heeft daarbij ook nadrukkelijk de aandacht. Oplossingen hiervoor worden momenteel binnen die visie uitgewerkt.

Veel mensen hebben deze vraag gesteld. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden en toelichten hebben we een animatievideo gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.

Voor de Zandstraat geldt dat de huurovereenkomst die de gemeente heeft stopt. De medewerkers worden gehuisvest in het nieuwe Huis voor de Stad. Voor ’t Cour geldt dat er inmiddels een koper is gevonden voor het deel waar de gemeente op dit moment is gehuisvest. Hier komen onder andere woningen met groene gevels. Voor Boscotondo geldt dat de gemeenteraad op 10 september heeft ingestemd met de verkoop van het deel van Boscotondo waar de gemeente is gehuisvest. Hiermee is de weg vrij om toe te werken naar één Huis voor de Stad op de plek waar nu het Stadskantoor staat. 

Het is belangrijk dat ons stadskantoor in de toekomst veel meer toegankelijk is voor onze inwoners en partners. Het moet een Huis voor de Stad worden. Nu al zien we dat inwoners en groepen in de samenleving in allerlei samenwerkingsverbanden steeds meer met de gemeente participeren om plannen te maken die hun eigen leefomgeving betreffen. Dat gaan we in de toekomst steeds vaker zien. Daar hoort een Huis voor de Stad bij waar inwoners, partners en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze met elkaar in gesprek kunnen en waar ze efficiënt kunnen samenwerken.

Nee, de huidige vier locaties voldoen niet meer aan de huidige en toekomstige normen van een modern stadskantoor of voor een Huis voor de Stad.

De meeste werkplekken dateren uit de jaren tachtig. Ze zijn verouderd, nodigen niet uit tot samenwerken, zijn niet duurzaam en flexibel ingericht en ze zijn onvoldoende geschikt om partners en inwoners te ontvangen. Ook is groot onderhoud nodig. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn fors terwijl de functionaliteit van het gebouw er niet beter van wordt. Dat zou zoiets zijn als investeren in een totaal nieuwe motor voor een oude krakkemikkige auto. Daarnaast werken onze ambtenaren momenteel op vier verschillende vestigingen, wat inefficiënt is en onnodig veel geld kost. 

We streven naar een stadskantoor dat voldoet aan de moderne eisen op het gebied van 'flexibiliteit' en 'duurzaamheid' en dat dus tegelijkertijd kan fungeren als Huis voor de Stad. Uitgangspunten zijn onder andere het reduceren van het aantal locaties en het komen tot een 'budgetneutraal plaatje'.

In de basis is dat eenvoudig. We hebben nu vier locaties. We betalen dus ook vier keer kapitaallasten (o.a. afschrijvingen) en exploitatiekosten (o.a. onderhoud en energie). Als we locaties kunnen verkopen, dan genereren we daar enerzijds geld mee en anderzijds vervallen de terugkerende kosten van deze afgestoten gebouwen. De financiële middelen die hiermee vrijkomen kunnen aangewend worden voor het realiseren van een eigentijds en duurzaam 'Huis voor de Stad' waarin we tegelijkertijd alle medewerkers kunnen huisvesten. Zo slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap. 

Uw Reactie
Uw Reactie