Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Ja. Voor bezoekers worden direct om het gebouw parkeerplaatsen gerealiseerd. Voor onze medewerkers zorgen we dat er in de omgeving (Parkeergarage Doorneind) voldoende parkeerplaatsen zijn. We vragen onze medewerkers nadrukkelijk om hiervan gebruik te maken. Op langere termijn vinden we het belangrijk dat we rekening houden met allerlei factoren zoals ‘veranderende mobiliteit’ en nieuwe ontwikkelingen in het centrumgebied. We sluiten dan ook aan bij de visie Bereikbaarheid en Parkeren centrum die in juli door de raad is vastgesteld en die bepaalt hoe de gemeente met parkeren omgaat. De huidige parkeerdruk in de omliggende wijken heeft daarbij ook nadrukkelijk de aandacht. Oplossingen hiervoor worden momenteel binnen die visie uitgewerkt.

Veel mensen hebben deze vraag gesteld. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden en toelichten hebben we een animatievideo gemaakt. Deze kunt u hier bekijken.

In januari of februari 2020 gaan we de stad in met een microfoon. We willen dan graag van onze inwoners weten wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe Huis voor de Stad. Wat willen ze graag terug zien? Wat willen ze juist niet? Waar hechten zij waarde aan? Wat geven zij ons mee? Uiteraard zullen wij de bevinden van deze ‘roadshow’ bekendmaken via onze bekende kanalen als deze website en Facebook.

In februari of maart 2020 zijn we aanbeland in de fase waarin gericht kan worden nagedacht over zaken als ontwerp, inrichting, indeling, materiaalkeuze, functionaliteiten, invulling van groen in de omgeving en dienstverlening. U krijgt dan de gelegenheid om met ons mee te praten, om vragen te stellen en om mee te denken. Ook hier geldt dat u tijdig wordt geïnformeerd over wanneer deze bijeenkomsten precies zijn en hoe u hieraan deel kunt nemen.

Op 14 januari neemt de gemeenteraad een besluit over de vorm. Het voorstel van het college is om uit te gaan van een Carrévorm. Deze voorkeur heeft ook de voorkeur van de inwoners en medewerkers die eind 2019 de peiling hebben ingevuld, en genoot ook bij de gemeenteraad de voorkeur boven de Torenvorm. De uitslag van de peiling en de plaatjes van de Carré-vorm vindt u hier.

Voor de Zandstraat geldt dat de huurovereenkomst die de gemeente heeft stopt. De medewerkers worden gehuisvest in het nieuwe Huis voor de Stad. Voor ’t Cour geldt dat er inmiddels een koper is gevonden voor het deel waar de gemeente op dit moment is gehuisvest. Hier komen onder andere woningen met groene gevels. Voor Boscotondo geldt dat de gemeenteraad op 10 september heeft ingestemd met de verkoop van het deel van Boscotondo waar de gemeente is gehuisvest. Hiermee is de weg vrij om toe te werken naar één Huis voor de Stad op de plek waar nu het Stadskantoor staat. Later wordt duidelijk of het bestaande pand deels wordt gebruikt of helemaal wordt gestript. Uiteraard houden wij inwoners via diverse mediakanalen op de hoogte.

Het is belangrijk dat ons stadskantoor in de toekomst veel meer toegankelijk is voor onze inwoners en partners. Het moet een Huis voor de Stad worden. Nu al zien we dat inwoners en groepen in de samenleving in allerlei samenwerkingsverbanden steeds meer met de gemeente participeren om plannen te maken die hun eigen leefomgeving betreffen. Dat gaan we in de toekomst steeds vaker zien. Daar hoort een Huis voor de Stad bij waar inwoners, partners en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten, waar ze met elkaar in gesprek kunnen en waar ze efficiënt kunnen samenwerken.

Nee, de huidige vier locaties voldoen niet meer aan de huidige en toekomstige normen van een modern stadskantoor of voor een Huis voor de Stad.

De meeste werkplekken dateren uit de jaren tachtig. Ze zijn verouderd, nodigen niet uit tot samenwerken, zijn niet duurzaam en flexibel ingericht en ze zijn onvoldoende geschikt om partners en inwoners te ontvangen. Ook is groot onderhoud nodig. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn fors terwijl de functionaliteit van het gebouw er niet beter van wordt. Dat zou zoiets zijn als investeren in een totaal nieuwe motor voor een oude krakkemikkige auto. Daarnaast werken onze ambtenaren momenteel op vier verschillende vestigingen, wat inefficiënt is en onnodig veel geld kost. 

We streven naar een stadskantoor dat voldoet aan de moderne eisen op het gebied van 'flexibiliteit' en 'duurzaamheid' en dat dus tegelijkertijd kan fungeren als Huis voor de Stad. Uitgangspunten zijn onder andere het reduceren van het aantal locaties en het komen tot een 'budgetneutraal plaatje'.

Uw Reactie
Uw Reactie