Uitkomst peiling: Carré-vorm valt in de smaak

Donderdag 5 december 2019

Het nieuwe Huis voor de Stad komt op de locatie van het huidige stadskantoor. Dit is een belangrijke plek in het stationsgebied van Helmond. In de eerste fase van dit proces is vooral nagedacht over de mogelijke vorm van het gebouw en de wijze waarop deze vorm in zijn omgeving past of zou kunnen passen. We noemen dat ‘stedenbouwkundige volumes’. Architectenbureau Kraaijvanger heeft twee opties uitgewerkt; een Carré-vorm en een Torenvorm. Van 18 tot 28 november kon iedereen zijn mening geven over deze opties. Zij konden voor elke vorm aangeven in welke mate zij deze herkenbaar vinden als Huis voor de Stad, in welke mate zij het een verbetering vinden voor de omgeving en in welke mate zij het ‘uitnodigend’ vinden. Ook konden zij bij elke vorm aangeven wat zij aansprekend vinden en wat zijn graag anders zouden willen zien.

Pen met vinkje

325 respondenten

In totaal hebben 325 mensen (respondenten) aan de peiling meegedaan. Niet elke respondent heeft elke vraag ingevuld (daarom zijn de totalen in onderstaande grafieken niet precies gelijk aan het aantal respondenten). Zo’n 80 mensen hebben de vragen ingevuld op de bijeenkomst in de Cacaofabriek op 18 november. 200 mensen hebben de online peiling op de gemeentewebsite ingevuld. 20 mensen hebben de schriftelijke enquête ingevuld. Tot slot hebben we specifiek de meningen in kaart gebracht van 25 ambtenaren uit de klankbordgroep. Er zijn dus vier mogelijkheden geweest waarop mensen de peiling konden invullen. Voor wat betreft de uitkomsten zijn er geen significante verschillen aangetroffen.

Méér enthousiasme voor Carré-vorm

Van de 325 respondenten vinden 170 mensen de Carré-vorm zeer herkenbaar tot herkenbaar als Huis voor de Stad. 74 respondenten vinden deze vorm ‘enigszins herkenbaar’ en 79 mensen vinden het ‘niet herkenbaar’. Voor de Toren-vorm geldt dat 116 mensen deze vorm zeer herkenbaar tot herkenbaar vinden als Huis voor de Stad. 97 respondenten vinden het ‘enigszins herkenbaar’ en 93 mensen vinden deze vorm ‘niet herkenbaar’.

Op de vraag in welke mate de respondenten de Carré-vorm een verbetering vinden voor de omgeving hebben 193 mensen ingevuld dat ze het een ‘verbetering’ tot ‘grote verbetering’ vinden. 57 mensen vinden het ‘enigszins’ een verbetering en 69 mensen vinden het géén verbetering. Voor de Toren-vorm geldt dat 132 mensen het een ‘verbetering’ tot ‘grote verbetering’ vinden. 71 mensen vinden het ‘enigszins’ een verbetering en 103 mensen vinden het géén verbetering.

170 respondenten vinden de Carré-vorm ‘uitnodigend’ tot ‘zeer uitnodigend’. 76 mensen vinden deze vorm ‘enigszins uitnodigend’ en 73 mensen vinden het ‘niet uitnodigend’. Voor de Toren-vorm geldt dat 88 mensen deze vorm ‘uitnodigend’ tot ‘zeer uitnodigend’ vinden. 95 mensen vinden deze vorm ‘enigszins uitnodigend’ en 119 mensen vinden het ‘niet uitnodigend’.

Hieronder ziet u een afbeelding van de Carré-vorm, met daarin een aantal aanpassingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de peiling.

Van ‘mooi en speels’ tot ‘te massief en vierkant’

De open vragen zijn zeer divers ingevuld. Zoveel mensen, zoveel wensen en meningen. Op de vraag wat mensen ‘aansprekend vinden’ aan de Carré-vorm vullen verschillende mensen in dat ze deze vorm ‘compact’, ‘duidelijk’, ‘laagdrempelig’ en ‘passend in de omgeving’ vinden. Ook de ‘open uitstraling’, de doorzichten, ‘het glas op de begane grond’ en de wijze waarop het groen wordt ingebed worden als ‘aansprekend’ gekwalificeerd. Op de vraag wat de respondenten graag anders zouden willen zien wordt onder andere geantwoord dat ze een minder strak en modern gebouw willen, dat het minder kolossaal mag zijn en dat ze meer speelsheid terug willen zien.

Voor de Toren-vorm geldt dat de bevindingen van de respondenten verder uit elkaar liggen. Als gevraagd wordt wat men hier aansprekend vindt vult een groot deel in dat ze dit een vorm met statuur vinden; een gebouw met stadse allure en een robuuste omvang. Maar bij de vraag wat men graag anders wil zien vult ook een groot deel in dat ze deze vorm veel te massief vinden; dit gebouw is te vierkant, saai en heeft een uitstraling van een flat. Sommige respondenten geven aan dat ze deze vorm niet ‘Helmonds’ vinden; dit gebouw past niet bij ons, het mag een stuk bescheidener. Een groot deel van de respondenten geeft aan niet gecharmeerd te zijn van de toren. Veel opmerkingen hadden te maken met het ontwerp. De concrete ontwerpfase start echter pas begin 2020. Inwoners worden hierbij betrokken.

Een aantal respondenten geeft in zijn algemeenheid aan het jammer te vinden dat er geld wordt gestoken in het Huis voor de Stad. Ook geeft een aantal respondenten aan het belangrijk te vinden dat er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit zijn thema’s die buiten de ‘scope’ van deze peiling vallen maar die wel aandacht hebben. Zo worden inwoners via de gemeentelijke website en andere kanalen nog nader geïnformeerd over de wijze waarop het Huis voor de Stad ‘budgetneutraal’ wordt gefinancierd en worden er plannen gemaakt voor adequate parkeeroplossingen.

De bevindingen worden zo goed mogelijk verwerkt

De bevindingen van deze peiling worden zo veel mogelijk meegenomen door de architect. Een deel wordt direct verwerkt in een aangepast voorstel. Dit voorstel wordt op 10 december aan het College en op 14 januari aan de gemeenteraad voorgelegd. Een ander deel heeft vooral te maken met het ontwerp; te denken valt aan de vormgeving van de gevel en het materiaalgebruik. Deze zaken komen in de ontwerpfase in februari en maart 2020 aan bod. In deze fase vindt ook een inloop- en inspraakavond voor inwoners plaats.

Uitkomsten peiling

 
 

Zeer herkenbaar

Herkenbaar

Enigszins herkenbaar

Niet herkenbaar

Totaal

Carré

39

131

74

79

323

Toren

37

79

97

93

306

 

Grote verbetering

Verbetering

Enigszins verbetering

Geen verbetering

Totaal

Carré

101

92

57

69

319

Toren

42

90

71

103

306

 

Zeer uitnodigend

Uitnodigend

Enigszins uitnodigend

Niet uitnodigend

Totaal

Carré

42

128

76

73

319

Toren

31

57

95

119

302

In totaal hebben 325 mensen (respondenten) de vragen uit de peiling ingevuld. Niet elke respondent heeft elke vraag ingevuld. Daarom zullen de totalen niet altijd corresponderen met het aantal respondenten.

Ook zijn er open vragen gesteld in de peiling. De uitkomsten van die vragen en de uitkomsten van de gesloten vragen in grafiekvariant kunt u inzien door te klikken op deze link.

Uw Reactie
Uw Reactie