Subsidievoorwaarden en weigeringsgronden

Niet alle activiteiten die in Helmond georganiseerd worden, komen in aanmerking voor een evenementensubsidie. Bijvoorbeeld een feest in een café of een buurtbarbecue. Om teleurstellingen te voorkomen vinden we het belangrijk om transparant te zijn over de voorwaarden en de weigeringsgronden die we hanteren.

De belangrijkste voorwaarden om een evenementensubsidie aan te kunnen vragen:

 • De aanvraag betreft een evenement waarvoor op grond van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning nodig is.
 • De aanvrager is een instelling, een rechtspersoon of een door het college aanvaardbaar geachte organisatorische eenheid die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk één of meer activiteiten te verrichten ten behoeve van ingezetenen van de gemeente Helmond.
 • Een reeks evenementen onder dezelfde noemer wordt beschouwd als één evenement.
 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt ingezonden.
 • Een volledig projectplan wordt bijgevoegd bij het aanvraagformulier.
 • Het projectplan bevat een duurzaamheidsparagraaf.
 • Een volledige begroting wordt bijgevoegd bij het aanvraagformulier.

De belangrijkste gronden waarop een evenementensubsidie kan worden geweigerd:

 • De activiteiten van de aanvrager zijn niet gericht op of komen niet aanwijsbaar ten goede aan de inwoners van de gemeente.
 • De aanvrager kan ook zonder subsidie beschikken over de benodigde gelden om de kosten van zijn activiteiten te dekken.
 • De aanvrager is een door de gemeente gesubsidieerde instelling en de aanvraag heeft betrekking op activiteiten die in het kader daarvan geacht worden reeds gesubsidieerd te zijn.
 • De aanvrager vraagt een subsidie aan voor een evenement dat georganiseerd wordt primair om geld op te halen voor één of meer goede doelen
 • De in een eerder subsidiejaar verleende subsidiegelden zijn niet of niet in hoofdzaak besteed aan de activiteiten waarvoor deze gelden waren bestemd.
 • De doelstellingen of activiteiten van de instelling zijn in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

Uw Reactie
Uw Reactie