Commissievergadering BE 12 oktober 2017

Commissie Bestuur en Economie

Openbare vergadering

Datum: 12 okt 2017 vanaf 20:00
Locatie: Cie kamer B
Bijzonderheden:

Plaats: Bestuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond.

De heer J. van Aert, voorzitter van de commissie Bestuur en Economie, nodigt u uit voor het bijwonen van de commissievergadering op donderdag 12 oktober 2017 in de Commissiekamer B.

De agendastukken van deze vergadering liggen voor u in de visiekamer van Boscotondo ter inzage en staan in de vergadertool Notubox.
Voor technisch-inhoudelijke vragen over een agendapunt kunt u terecht bij de ambtenaar die als contactpersoon bij het agendapunt staat vermeld. Voor andere (politieke) vragen kunt u contact opnemen met de commissiegriffier of de raadsgriffie.

Aanvang vergadering: 20.00 uur

Agenda 

 1. Opening en mededelingen
  - Mededelingen Samenwerkingsverbanden en regionale ontwikkelingen
 2. Beantwoording ingediende technische vragen ten behoeve van technische rondvraag (minimaal 24 uur voor aanvang vergadering indienen bij de Commissiegriffier j.couwenberg@helmond.nl)
 3. Notulen vergadering 14 september 2017
  Doel: ter vaststelling
  Bijlagen: notulen vergadering 14 september 2017
 4. Overzicht lopende toezeggingen portefeuillehouders
  Doel: ter bespreking
  Bijlage: overzicht (volgt later)
 5. Zienswijze op de ontwerpbesluiten tot deelname in de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
  Doel: ter advisering
  Portefeuillehouder: burgemeester Blanksma- van den Heuvel
  Informatie: dhr. Hein Mennen, tel. 845889, h.mennen@helmond.nl 
  Bijlagen: commissieformat, raadsvoorstel, aansluitovereenkomst, brief van omgevingsdienst, brief zienswijze aan omgevingsdienst, brief zienswijze aan veiligheidsregio, ontwerp aansluitovereenkomst en veiligheidsregio aansluitovereenkomst
 6. Zienswijze begrotingswijziging gemeentelijke bijdrage algemene middelen Senzer 2017 i.v.m. uitvoering Participatiewet
  Doel: ter advisering
  Portefeuillehouder: wethouder van Bree
  Informatie: dhr. Gerrit Wunderink, tel. 587446, g.wunderink@helmond.nl 
  Bijlagen: commissieformat, raadsvoorstel, brief aan bestuur Senzer, Senzer zienswijze
 7. Principekeuze voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Helmond
  Doel: ter advisering
  Portefeuillehouder: wethouder van Bree
  Informatie: dhr. Henri de Bekker , tel.587019, h.de.bekker@helmond.nl 
  Bijlagen: commissieformat, raadsvoorstel, notitie, overzichtskaart gemeentelijke voorzieningen, overzichtskaart glasvezelnetwerk, plan van aanpak

Ter kennisname:
1. Overzicht van de begrotingswijzigingen en de stand van zaken post Onvoorzien incidenteel
Portefeuille: wethouder dhr. P. Smeulders
Informatie: dhr. R. van Weert, tel. 587328, r.van.weert@helmond.nl 
Bijlagen: Overzicht begrotingswijzigingen en onvoorzien incidenteel oktober 2017

2. Bestuursrapportage Senzer 2e kwartaal 2017
Bijlage: bestuursrapportage Senzer

Uw Reactie
Uw Reactie