Raadsvergadering 6 mei 2014

Raadsvergaderingen

Openbare vergadering

Datum: 06 mei 2014 vanaf 19:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Plaats:  Raadzaal Bestuurscentrum Boscotondo, Frans-Josef van Thielpark 1, Helmond.

Burgemeester mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel, voorzitter van de gemeenteraad van Helmond, nodigt u uit voor het bijwonen van de raadsvergadering op dinsdag 6 mei 2014.


19.30 uur: raadsvergaderingBesluitenlijst raadsvergadering 6 mei 2014

Agenda

 1. In memoriam mevrouw J.M. van Loon - de Kort.
 2. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 16 van het reglement van orde 2002.
 3. Vaststellen van de ontwerp-agenda.
 4. Behandeling lijst ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda behorende lijst.
 5. Aanbieden van het coalitieakkoord 2014-2018; verslag over de procedure door de formateur, de heer  A. Vliegenthart.
  Bijlage: raadsvoorstel 38 , coalitieakkoord 2014-2018 en eindrapportage formatuer Vliegenthart
 6. Afscheid van wethouder J.B.C.W. van den Heuvel.
  Toespraak door de voorzitter mevrouw Blanksma-van den Heuvel.
 7. Nominaties van een aantal wethouders.
 8. Instellen van de commissie geloofsbrieven voor het onderzoek van de bescheiden van de te benoemen wethouders. 
  Schorsing
 9. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven .
 10. Verkiezing van wethouders.
  Bijlage: raadsvoorstel 39
  A) verkiezing van een wethouder met een tijdsbesteding van 90%
  B) verkiezing van een wethouder met een tijdsbesteding van 90%
  C) verkiezing van een wethouder met een tijdsbesteding van 90%
  D) verkiezing van een wethouder met een tijdsbesteding van 90%
  E) verkiezing van een wethouder met een tijdsbesteding van 100%
  F) verkiezing van een wethouder met een tijdsbesteding van 60%
 11. Beëdiging van wethouders door de voorzitter van de raad.
 12. Instellen van de commissie geloofsbrieven voor het onderzoek van de bescheiden van de raadslieden die benoemd worden om de opengevallen plaatsen in de raad in te nemen.
  Schorsing
 13. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven.
 14. Besluit tot toelating en vervolgens beëdiging van een aantal raadsleden die de plaatsen innemen van de zojuist beëdigde wethouders. 
  Bijlage: raadsvoorstel 40
 15. 1e Wijziging Verordening op de Raadscommissies Helmond 2009.
  Bijlage: raadsvoorstel 47
 16. Voorstel tot benoeming van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.
  Bijlage: raadsvoorstel 41
 17. Voorstel tot benoeming van een voorzitter en vicevoorzitter van de commissies:
  • algemene bestuurlijke aangelegenheden;
  • middelen, ondersteuning & economie;
  • samenleving;
  • ruimtelijk fysiek
  • internationale betrekkingen.
  Bijlage: raadsvoorstel 42
 18. Voorstel tot benoeming van:
  • raadsleden in de commissie algemene bestuurlijke aangelegenheden;
  • raadsleden en burgerleden in de commissie middelen, ondersteuning & economie;
  • raadsleden en burgerleden in de commissie samenleving;
  • raadsleden en burgerleden in de commissie ruimtelijk fysiek;
  • raadsleden in de commissie internationale betrekkingen.
  Bijlage: raadsvoorstel 43
 19. Voorstel tot benoeming van vier raadsleden in de Rekenkamercommissie.
  Bijlage: raadsvoorstel 44
 20. Voorstel tot benoeming van vier raadsleden in het bestuur van de Wethouder van Deutekomstichting.
  Bijlage: raadsvoorstel 45 
 21. Voorstel tot benoeming van twee raadsleden in de Klankbordgroep Peel 6.1.
  Bijlage: raadsvoorstel 46 
   

Corrigendum

Recente ontwikkelingen in zakelijke sfeer hebben de heer Vervoort er toe gebracht zijn aanstaande raadslidmaatschap nader in overweging te nemen. Om die reden heeft hij gevraagd in de raadsvergadering van 6 mei a.s. nog geen besluit te nemen over het raadslidmaatschap.
De raadsbijlagen 40, 43 en 44 zijn aangepast in die zin dat de naam van de heer Vervoort niet is opgenomen.


Lijst van ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Gemeenteraad Halderberge, 26 februari 2014
  Motie afkeuring schaliegas.
 2. Stichting Schaliegasvrij Nederland, 26 februari 2014.
  Debat Tweede Kamer op dinsdag 4 maart over boringen in schaliegasvrije gemeenten.
 3. Samenwerkingsverband regio Eindhoven, 27 februari 2014.
  Herziene begroting 2014, uitgangspunten gemeenschappelijke regeling en spelregelkader vastgesteld.
 4. Vereniging Nederlandse Gemeenten, 27 februari 2014.
  Boek ‘De coöperatie in de publieke en semipublieke sector’.
 5. R.W.M. Baars, 27 februari 2014.
  Uitsluiten van groepen mensen.
 6. Platform Noordoostcorridor, 6 maart 2014.
  Brief aan GS/PS.
 7. Gemeenteraad Son en Breugel, 26 maart 2014.
  Moties noordoostcorridor.
 8. Provincie Noord-Brabant, 27 maart 2014.
  (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant.
 9. Bibliotheek Helmond-Peel, 28 maart 2014.
  Jaarstukken Bibliotheek.
 10. Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 1 april 2014.
  Brochure duurzame mobiliteit.
 11. Raad voor het openbaar bestuur, 9 april 2014.
  Rapport ‘Politieke partijen: overbodig of nodig?’
 12. Detailhandel Nederland, 9 april 2014.
  Rapport ‘Winkelgebied van de toekomst’.
 13. Vereniging Brabantse gemeenten, maart 2014.
  Brief aan het college van Gedeputeerde Staten inzake Veerkrachtig bestuur.
 14. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Inspectie van het Onderwijs, maart 2014.
  Rapport ‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012/2013’.
  Voor advies voorleggen aan het college van B&W, vervolgens aan de commissies Ruimtelijk fysiek en Middelen, ondersteuning & economie en daarna agenderen voor één van de komende raadsvergaderingen: 
 15. Burgerinitiatief “de vijf stromenvallei, bron voor leefbaarheid”, 16 april 2014.
  Voor advies naar het college van B&W:
 16. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 7 maart 2014.
  Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018.
 17. Samenwerkingsverband regio Eindhoven, 24 maart 2014.
  Ontwerp-Programmabegroting 2015.
 18. B. van der Hoek, 26 maart 2014.
  APV 4:6 Geluidhinder.
 19. P.J.F.M. va den Crommenacker, 27 maart en 15 april 2014 .
  Parkeerproblematiek Suytkade.
 20. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, 14 april 2014.
  Ontwerpbegroting 2015.
 21. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, 14 april 2014.
  1e wijziging begroting 2014.
  VNG ingekomen stukken via email:
  (deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
  Ter kennisname:
 1. 27 februari 2014
  Bestuurlijke afspraken cliëntondersteuning Wmo
 2. 27 februari 2014
  BTW-gevolgen decentralisaties
 3. 7 maart 2014
  Beeldvormingscampagne “We gaan meer voor elkaar betekenen”
 4. 12 maart 2014
  Informatie ten behoeve van college onderhandelingen
 5. 18 maart 2014
  Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten
 6. 20 maart 2014
  Ondersteuningsprogramma Energie
 7. 20 maart 2014
  Groen verbindt voor de collegeonderhandelingstafel en het collegeakkoord
 8. 1 april 2014
  GROS ‘kansen aan de grens’
 9. 2 april 2014
  Wijzigingen Woningwet ‘Novelle’
 10. 2 april 2014
  Model financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet
 11. 3 april 2014
  Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid
 12. 4 april 2014
  Implementatie transitie jeugd
 13. 8 april 2014
  Collectieve actie
 14. 9 april 2014
  Verzoek tot invullen Transitievolgsysteem Wmo
 15. 10 april 2014
  Ondersteuningsovereenkomst Decentrale Overheden Windows XP. Exchange en Office
 16. 14 april 2014
  Openstelling vacatures in bestuur en commissies van de VNG
 17. 16 april 2014
  Modelverordening jeugdhulp
Uw Reactie
Uw Reactie