Raadsvergadering 1 september 2015

Raadsvergaderingen

Openbare vergadering

Datum: 01 sep 2015 vanaf 19:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:


Plaats:  Raadzaal Bestuurscentrum Boscotondo, Frans-Josef van Thielpark 1, Helmond.

Burgemeester mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel, voorzitter van de gemeenteraad van Helmond, nodigt u uit voor het bijwonen van de raadsvergadering op dinsdag 1 september 2015.

19.00 uur: vragenhalfuur (mits er vragen zijn ingediend, zoals bedoeld in artikel 43 van het Reglement van orde 2011)

19.30 uur: raadsvergadering


besluitenlijst raadsvergadering 1 september 2015

Agenda

 1. Aanwijzing van een lid als bedoeld in artikel 19 van het Reglement van orde 2011.
 2. Vaststellen ontwerpagenda. 
 3. Vaststellen notulen raadsvergaderingen 4, 9 en 16 juni 2015.
  Bijlagen: Notulen 4 juni 2015, 9 juni 2015 en 16 juni 2015
 4. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen zoals vermeld op de bij deze agenda behorende lijst.
 5. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over de voordracht voor de benoeming van de heer J. C.J. van Bree als wethouder.
 6. Stemming over de benoeming van de heer J.C.J. van Bree als wethouder en (bij benoeming) vervolgens beëdiging door de voorzitter van de raad.
  Raadsvoorstel 77.
  Bespreekstukken
 7. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Helmondsingel 221.
  Bijlagen: Akoestisch onderzoek NIPA milieutechniek, Risicoanalyse EDCO ODZOB 23 januari 2015, Risicoanalyse spoor ODZOB 29 januari 2015, Ruimtelijke onderbouwing Helmondsingel 221 Adromigroep, Verzoek ODZOB om verklaring van geen bedenkingen.
  Raadsvoorstel 75.
 8. Afvaardiging raadsleden voor Raadstafel 21 van de Metropoolregio Eindhoven.
  Raadsvoorstel 78, brief Metropoolregio

Aanvullingsagenda:

Aanwijzing van de heer J.C.J. van Bree als lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Atlant Groep.
Raadsvoorstel 79.


Lijst van ingekomen stukken:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Metropoolregio Eindhoven, 29 juni 2015.
  Programmajaarverslag 2014 SRE.
 2. Actiecomité Stop De Stank Brouwhuis, 29 juni 2015.
  Vergunningsaanvraag Coppens Diervoeders en de voorlopige beschikking 
 3. Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, 30 juni 2015.
  Aanbieding vastgestelde jaarrekening 2014 en begroting 2016 + meerjarenraming 2019.
 4. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2 juli 2015.
  Handreiking Treasury 2015.
 5. Provincie Noord-Brabant, 7 juli 2015.
  Toekomstvisie voor (Veer)Krachtig bestuur.
 6. Edefy Foundation, 8 juli 2015.
  Energiebesparing.
 7. Provincie Noord-Brabant, 9 juli 2015.
  Interbestuurlijk toezicht.
 8. Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, 10 juli 2015.
  Terugkoppeling besluiten Algemeen Bestuur.
 9. MEE Zuidoost Brabant, 14 juli 2015.
  Jaarverslag 2014.
 10. B. Hoek, 20 en 29 juli, 6 augustus 2015.
  Ultrasoon geluid.
 11. Provincie Noord-Brabant, 20 juli 2015.
  Huisvesting van vergunninghouders.
 12. A. Lam, 21 juli 2015.
  Atlant Groep.
 13. B. Dijk, 11 augustus 2015.
  Houtrook.
 14. GGD Brabant-Zuidoost, 12 augustus 2015.
  Vastgestelde begroting 2016 en 1e begrotingswijziging 2015.
 15. Mevrouw D. van Hagen, 20 augustus 2015.
  Beëindigen werkzaamheden als burgercommissielid. 
  Voor advies naar het college van B&W:
 16. Stichting openbaar Onderwijs Jan van Brabant, 7 juli 2015.
  Doordecentralisatie huisvestingsgelden.
 17. Raadslid.Nu, 14 juli 2015.
  Rol en positie van de gemeenteraad.
 18. Via Viela BV en 4Kids, 10 augustus 2015.
  Negatieve gevolgen hoge leges voor inschrijvingen gastouders in LRKP.
 19. Dhr. H. Kuypers, 13 augustus 2015.
  Natuurbeschermingswet. 
  Ter afdoening naar het college van B&W:
 20. Wijkraad Dagelijks Beheer Dierdonk, 17 juli 2015.
  Hengelsport wateren Dierdonk.


VNG ingekomen stukken via email:
(deze liggen voor raads- en commissieleden ter inzage in de visiekamer)
Ter kennisname:

 1. Nieuwe richtlijn muziekspectra in horecabedrijven, 25 juni 2015.
 2. Overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3, 7 juli 2015.
 3. Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-APV, 9 juli 2015.
 4. Pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016, 13 juli 2015.
 5. Woningwet, 14 juli 2015.
 6. Stand van zaken Omgevingswet, 17 juli 2015.
 7. Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2013-2016, 22 juli 2015.
 8. Overeenkomst regres Wmo 2015, 30 juli 2015.
 9. Wijziging model-APV zomer 2015, 5 augustus 2015.
 10. Persoonsgegevens op factuur, 12 augustus 2015.
 11. Wijzigingen in modelverordeningen gemeentelijke belastingen, 13 augustus 2015.
 12. Wijzigingen in modelverordeningen gemeentelijke belastingen.
Uw Reactie
Uw Reactie