Meer informatie over de MKB-deal

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.

Ondertekening MKB-deal voor een sterker regionaal mkb

Ontwikkelingen als robotisering, kunstmatige intelligentie en Internet of Things gaan snel. Uit onderzoek blijkt dat dataficatie grote kansen biedt voor de ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de regio De Peel. Zo’n 90 procent van de MKB-bedrijven heeft daar ondersteuning bij nodig.

De belangrijkste behoefte van ondernemers is kennisdeling. De deal ‘Peel Digitaal’ gaat het management van bedrijven inspireren en ondersteunen, door via inspiratieworkshops succesverhalen, opgedane kennis en ervaringen te delen. Ook de goede voorbeelden uit het fieldlab ‘Slimme Maakindustrie’ moeten ondernemers inspireren.

Tegelijkertijd zet ‘Peel Digitaal’ in op het vinden van medewerkers voor de toekomstige arbeidsmarkt via het platform ‘Stageregio Helmond-De Peel’. Op dit platform kunnen bedrijven onder meer innovatieve praktijkopdrachten, stages en evenementen plaatsen. Concreet wil het platform uiteindelijk 26.000 leerlingen bereiken in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Doordat jongeren al op jonge leeftijd starten met beroepenoriëntatie en kennismaken met regionale bedrijven, wordt talent behouden voor de regio, is de gedachte.

Ook beoogt het platform te komen tot een betere verbinding van het brede MKB met de arbeidsmarkt, onder andere door een voorzet te doen voor bijscholing van circa 5.000 medewerkers, gericht op digitalisering. Deze aanpak moet bijdragen aan de versnelling van de gewenste digitale transitie en innovatie binnen het brede MKB.

Bedrag

€ 400.000

Probleem

MKB-ondernemers in de regio beseffen dat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van robotisering en digitalisering grote impact hebben op medewerkers, bedrijfsvoering, concurrentiepositie en businessmodel. Zij weten onvoldoende hoe zij hiermee moeten omgaan en hebben de tijd en capaciteit niet om dit op te pakken.

Oplossing

In de regio bestaan al initiatieven rondom digitalisering en robotisering voor MKB-bedrijven, maar die moeten naar een hoger plan worden getild. Daarnaast investeert de regio in het toekomstbestendig maken van menselijk kapitaal. De Stageregio Helmond-De Peel stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijven. Opschaling zorgt ervoor dat bedrijven de studenten en inwoners van de regio meer betrekken bij en interesseren voor een loopbaan in het MKB.

Dealpartners

Innovatiehuis de Peel, Stichting High Tech Helmond-De Peel, Smart Industry Fieldlab De Peel, Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt Helmond-De Peel, Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

Bewustwording is fase één

Peter de Witte, directeur van Innovatiehuis de Peel: "De uitdaging voor veel mkb-bedrijven is om in plaats van analoog digitaal te gaan werken. Dan genereren ze data waarmee ze de volgende stap kunnen zetten: processen slimmer inrichten en andere businessmodellen ontwikkelen. Het mooie van deze MKB-deal is dat we programma’s kunnen ontwikkelen om die slag te maken. Bijvoorbeeld via de koppeling met het fieldlab waar elf ondernemers onderzoeken hoe data kan helpen onderhoud beter te organiseren. Zo kunnen we tonen wat digitalisering oplevert. Te veel mkb’ers zijn nog onbewust onbekwaam. Bewustwording is fase één. Vervolgens moeten we hen de tools aanreiken om zich digitaal verder te ontwikkelen." 

Ontwikkelingen versterken

Serge van de Brug, wethouder Economische Zaken en Innovatie: "In de Peelregio wordt ontzettend goed samengewerkt. We doen mee in de Brainportregio. Ik ben ongelofelijk trots dat ook vanuit het Rijk wordt gezien dat deze regio bol staat van innovatie en ontwikkeling als het gaat om digitalisering en techniek. Ik ben ervan overtuigd dat we met het geld dat we krijgen de juiste dingen gaan doen en de ontwikkelingen flink kunnen versterken."

Gezamenlijk aanpakken

Rob Bogman, regiomanager VNO-NCW Brabant-Zeeland: "In Helmond-de Peel zitten veel maakbedrijven die toeleverancier in de keten zijn en leveren aan bedrijven als ASML en Philips. Digitalisering krijgt hier een enorme snelheid. En je moet mee om relevant te blijven. Directeuren-eigenaar van mkb-bedrijven zijn vaak manusjes van alles. Zij zijn de baas en HR-manager én houden zich bezig met de digitaliseringsslag van hun bedrijf. Ze moeten ERP-systemen aansluiten op machines én ervoor zorgen dat de mensen die al 20 jaar bij hen werken mee gaan in die slag. De MKB-deal zorgt ervoor dat we dit allemaal gezamenlijk kunnen aanpakken."

Met de MKB-deal ‘Peel Digitaal’ krijgen projecten die al lopen voor de kleinere bedrijven in maakindustrie meer body en meer vaart. In een tijd van crisis moeten innovatie en digitalisering niet temporiseren maar juist accelereren. Vanuit het fieldlab en de techniekschool in deze regio worden ook ondernemers van kleine bedrijven bijgeschoold, in het kader van leven lang leren.

Frans Fransen, directeur-eigenaar van FHT Perslucht: "In de regio zijn veel maakbedrijven gevestigd. Dat zijn geen grote bedrijven, zoals Philips en ASML. Nee, dit zijn bedrijven van 15 tot 20 medewerkers, waarvan er veel toeleverancier zijn voor die grote bedrijven. Dit is een maakregio, die hoort bij een brainportregio. Digitalisering is onomkeerbaar. En als midden- en kleinbedrijf heb je elkaar daarbij nodig."

Arjen Vos, directeur-eigenaar van Verbi gereedschappen en bestuurslid van Stichting High Tech Helmond-De Peel: "In Helmond hebben we al een regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt met onderwijsinstellingen en bedrijven. Daaruit zijn al heel wat projecten ontstaan. Denk aan stages, techniekeducatie en techniekpromotie. Er is in deze regio dus al een structuur waar heel veel maakbedrijven bij betrokken zijn. Onder meer om te voorkomen dat er in de toekomst een tekort aan arbeidskrachten ontstaat. Daar bouwen we met onze deal op voort.”

Het fieldlab, een gezamenlijk initiatief van maakbedrijven, is een echte innovatieve broedplaats waar in wisselende samenstellingen wordt gewerkt aan uiteenlopende nieuwe smart industry ontwikkelingen.

Vos: "Mensen hebben vaak nog het idee dat techniek vies, vuil en zwaar is. Maar techniek is juist steeds vaker digitaler van aard. Het vakgebied ontwikkelt zich zo ontzettend snel. Het is belangrijk om eigen medewerkers bij de tijd te houden. Als het gaat om menselijk kapitaal moet je ook de instroom regelen en scholieren voor techniek interesseren. Daarvoor hebben we Stageregio Helmond-de Peel."

Fransen: "Veel mensen denken dat door de crisis de innovatie vertraagt. Maar de crisis versterkt innovatie juist. Dat houd je als eenling niet bij. Dus moet je je verenigen. In samenwerking met het Innovatiehuis in Helmond zijn elf bedrijven daarom een fieldlab gestart, waarin we nieuwe technologie onderzoeken, zoals data-analyse en machine learning. Zo kan je door data-analyse betere voorspellingen doen en zo beter, efficiënter en duurzamer produceren."

De behoefte van het bedrijfsleven wat betreft kwaliteiten en competenties van personeel is veranderd. Vraag is: Hoe vinden bedrijven de juiste ‘hoofdjes en handjes’ voor de toekomstige arbeidsmarkt?

Vos: "Om een leven lang ontwikkelen te realiseren gaat Stageregio Helmond-De Peel een nieuw regionaal digitaal platform opzetten. Op het platform zullen inspiratievideo’s, virtuele bedrijfsbezoeken en vernieuwende techniekoplossingen te zien zijn. Zo krijgen scholieren en studenten een indruk van maakbedrijven in de regio. Daarnaast kunnen ondernemers op het platform laten weten aan welke typen werknemers zij nu en in de toekomst behoefte hebben. Daar kunnen medewerkers en werkzoekenden zien wat zij nodig hebben om geschikt te zijn voor de arbeidsmarkt. Op deze manier maken we de arbeidsmarkt in de regio toekomstbestendig. Aan het eind van de rit is het toch de mens die de concurrentiekracht van de regio bepaalt."

Fransen: "Ondernemers doen het hier samen. In Deurne hebben ondernemers samen een techniekschool opgericht. Daar krijgen leerlingen van het ROC twee dagen per week les: op maandag en dinsdag constructie, op donderdag en vrijdag verspaanindustrie. Op woensdag spijkeren we mensen bij die al bij bedrijven werken. In het kader van een leven lang leren. Ondernemers doen zelf van alles in hun bedrijf: administratie, HR, digitalisering. En je kunt wel  proberen dat alleen te doen, maar uiteindelijk houd je dat niet vol."

Peel Digitaal gaat een forse impuls geven aan het brede mkb op het gebied van digitalisering.

Fransen: "We gaan ondernemers ondersteunen. De stichting Fieldlab De Peel organiseert behalve het fieldlab ook inspiratieworkshops, met partijen als Microsoft en Siemens over onderwerpen als big data en sensoring. Dat wil ik ook voor mijn bedrijf. Voor perslucht zijn twee aspecten heel belangrijk: druk en temperatuur. Door op de juiste plekken parameters te plaatsen en die data te analyseren, kunnen we slijtage van machines beter in kaart brengen. Zo kunnen we toe naar de juiste interval van onderhoud. Goed voor mij en voor de klant."

Vos: "Je ziet dat onderwijs, overheid en ondernemers al goed samenwerken. Ik zie het geld van de MKB-deal als aanjaaggeld. Het zorgt voor een versnelling van de dingen die er al zijn. We kunnen het allemaal wat krachtiger maken, met projectleiders die de infrastructuur versterken. Die mensen kunnen meer ondernemers enthousiast maken, omdat zij hen daadwerkelijk gaan benaderen. Hoe meer ondernemers uit het netwerk actief worden, hoe groter het speelveld wordt. Dan kun je samen sparren, krijg je nieuwe inzichten, groeien nieuwe businessmodellen. Daar wordt iedereen beter van."

Uw Reactie
Uw Reactie