• Stad
  • Landschapspark Kloostereind

Landschapspark Kloostereind

Samen met Stichting Landschapspark Kloostereind willen we de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van Landschapspark Kloostereind vergroten. Kloostereind grenst aan de wijk Brouwhuis, Bedrijventerrein Zuidoost Brabant en het grondgebied van de gemeente Deurne.

Om het landschapspark toegankelijker en aantrekkelijker te maken is een inrichtingsvisie opgesteld, die nieuwe kansen in beeld brengt en tegelijk landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden in stand houdt en versterkt. Bewoners, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen hebben de mogelijkheid om ideeën voor de inrichtingsvisie aan te dragen.

Ruimte voor fietsen, wandelen en kleinschalige woningbouw

Het landschapspark Kloostereind is een uitloopgebied voor de aangrenzende wijk Brouwhuis. De gemeenteraad heeft er drie jaar geleden een eerste visie voor vastgesteld. Die is nu uitgewerkt met aandacht voor aspecten als landschapsontwikkeling, versterken van bestaande groenstructuren, klimaatadaptieve maatregelen en sociaal maatschappelijke initiatieven gericht op het landschap. Ook goede fiets- en wandelpaden, ruimte voor kleinschalige woningbouw en recreatieve voorzieningen zijn in de visie opgenomen.

Inrichtingsvisie Landschapspark Kloostereind ter inzage

Binnengekomen informele reacties op de inrichtingsvisie Landschapspark Kloostereind naar aanleiding van de bijeenkomst van 7 februari zijn waar mogelijk verwerkt in de conceptvisie.

Van 1 maart tot 12 april 2024 ligt de conceptvisie formeel ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend via www.officielebekendmakingen.nl.

Heeft u ideeën over sociaal maatschappelijke initiatieven die passen binnen het landschapspark, dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar gemeente@helmond.nl.

Schetsontwerp Landschapspark Kloostereind

Uw Reactie
Uw Reactie