Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie (ondernemer)

Bent u een kinderopvangaanbieder in Helmond en biedt u peuteropvang en/of voorschoolse educatie aan, dan kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen.

Let op: u kunt geen aanvragen meer indienen voor 2021. Aanvragen voor het jaar 2022 kunt u voor 1 december 2021 indienen.

Voorwaarden

 • Uw locatie voldoet aan de Wet Kinderopvang
 • U dient uiterlijk voor 1 december 2021 een aanvraag in voor 2022
 • Uw aanvraag voldoet aan de subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie 2022 gemeente Helmond
 • Let op: alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanpak

 • Zorg ervoor dat u uw subsidieaanvraag voor het jaar 2022 vóór 1 december 2021 heeft ingediend via gemeente@helmond.nl. U kunt daarvoor de (aanvraag)formulieren downloaden (zie onder het kopje 'Downloads')
 • U vraagt de subsidie aan bij de gemeente. Wij toetsen uw aanvraag aan de hand van de subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie 2022 en bekijken of u recht heeft op subsidie.
 • U ontvangt uiterlijk 31 december 2021 een schriftelijk bericht. In de beschikking staat of het college de subsidie toekent of niet.

Downloads

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Dit kunt u binnen 6 weken doen na ontvangst van de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wetgeving

Besluit van het college van de gemeente Helmond tot vaststelling van de Subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie Helmond 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond;

Overwegende dat het gewenst is dat alle kinderen in de gemeente Helmond deel kunnen nemen aan peuteropvang en dat kinderen voorschoolse educatie krijgen wanneer dat nodig is;

Overwegende dat het gewenst is om de kwaliteit van de peuteropvang en voorschoolse educatie in de gemeente Helmond te waarborgen;

gelet op artikel e1.4 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2020 Helmond;

besluiten de volgende nadere regels vast te stellen:

Subsidieregeling VVE Peuteropvang en voorschoolse educatie Helmond 2022

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 1. aanvrager: houder die een kindcentrum exploiteert in de gemeente Helmond
 2. ASV 2020: de Algemene subsidieverordening Helmond 2020;
 3. Awb: Algemene wet bestuursrecht
 4. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;
 5. doelgroeppeuters: kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een risico op (taal)-(ontwikkelings)achterstand, vastgesteld met een VVE-indicatie;
 6. erkend VVE-programma: VVE programma opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut;
 7. Gemeentelijke inkomensverklaring: een verklaring verstrekt door gemeente Helmond waarmee aangetoond wordt dat u een minimuminkomen heeft;
 8. horizontale groep: een heterogene groep peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
 9. houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum exploiteert;
 10. inkomensverklaring: (voorheen IB60-verklaring) een officiële verklaring van de Belastingdienst met de inkomensgegevens (geregistreerd inkomen) van de ouder over een bepaald belastingjaar;
 11. kindcentrum: een voorziening waar kinderopvang van een kind plaatsvindt, als bedoeld in artikel 1.1 van de wet en dat is opgenomen in het landelijk register kinderopvang;
 12. kinderopvang: de opvang van kinderen in de zin van de wet;
 13. kinderopvangtoeslag: de toeslag vanuit het Rijk die ouders kunnen aanvragen bij de belastingdienst, als een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang;
 14. VNG adviestabel peuterwerk: de inkomensafhankelijke adviestabel van de VNG die de hoogte van de ouderbijdrage bepaalt op basis van de hoogte van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen.
 15. landelijk register kinderopvang: het landelijk register, als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;
 16. Minimuminkomen: een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
 17. monitoring: de ontvanger van subsidie voor VVE peuteropvang levert inhoudelijke en cijfermatige bijdrage aan de monitoring door de gemeente, de Inspectie van het Onderwijs en de organisaties die in opdracht van de gemeente Helmond optreden.
 18. ouder: ouder in de zin van de wet
 19. ouderbijdrage: een inkomensafhankelijke bijdrage die ouders betalen voor de VVE-peuteropvang uren die zij afnemen;
 20. peuterplek: plek van voor een peuter van 2 tot 4 jaar in een kindcentrum;
 21. reguliere peuters: kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar zonder VVE-indicatie.
 22. toezichthouder: de toezichthouder als bedoeld in artikel 1.61 van de wet;
 23. VVE: voor- en vroegschoolse educatie;
 24. VVE-indicatie: indicatie afgegeven door het consultatiebureau op basis van de Helmondse VVE doelgroepdefinitie waaruit blijkt dat het kind, dat deze indicatie krijgt, gebaat is bij en recht heeft op voorschoolse educatie;
 25. VVE-peuteropvang: kortdurende opvang met voorschoolse educatie ter voorbereiding op het basisonderwijs voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.
 26. wet: Wet kinderopvang;
 27. Zorgstructuur: bij afwijkende of opvallende signalen bij een peuter een zorgstructuur inrichten, al dan niet met partners, om het kind de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden.

Artikel 1.2 Doel

Het doel van deze regeling is het door subsidiëring bieden van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van peuteropvang en voorschoolse educatie in de gemeente Helmond zodat er binnen de gemeente gelijke en optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar zijn.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verleend voor:

 1. Elke bezette VVE-peuterplek, door een peuter die woonachtig is in de gemeente Helmond, tot het maximaal aantal uren waarvoor subsidiering mogelijk is, en
 2. Activiteiten t.b.v. doelgroeppeuters op locaties waarvan de VVE-groep uit 50% of meer doelgroeppeuters bestaat, met een minimum van 7 (doelgroep)peuters per groep.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

§ 2.1 De subsidieaanvraag

Artikel 2.1 De aanvrager

Subsidie op grond van deze nadere regels kan uitsluitend worden aangevraagd door een houder van een VVE-geregistreerd kindcentrum dat is gevestigd in Helmond.

Artikel 2.2 Aanvraag subsidie voor VVE-peuteropvang

 1. Een aanvraag om een subsidie voor VVE-peuteropvang wordt voor 1 november voorafgaande aan het (eerste) subsidiejaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend bij het college.
 2. Bij een aanvraag om subsidie voor VVE-peuteropvang wordt gebruik gemaakt van een door het college hiervoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

§ 2.2 Beslissing op de aanvraag

Artikel 2.3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, en artikel 2.7, eerste lid van de ASV 2020, kan het college besluiten een verzoek om subsidieverlening te weigeren, indien:

 1. de aanvraag onvoldoende of niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2.
 2. de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidieverlening als genoemd in deze regeling.
 3. het college een handhavingsbesluit heeft genomen naar aanleiding van een constatering van een overtreding door een toezichthouder, dan wel in het geval bij het college het voornemen bestaat om handhavend op te treden.

Artikel 2.4 Subsidiecriteria

Om voor subsidieverlening in aanmerking te komen, voldoet de aanvrager van de subsidie voor VVE-peuteropvang ten minste aan:

 1. De eisen die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang, alsmede de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen die voortvloeien uit het Besluit kwaliteit kinderopvang.
 2. De kwaliteitseisen zoals opgenomen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Artikel 2.5 Verplichtingen

Naast de verplichtingen zoals die gelden op grond van artikel 2.8 van de ASV 2020, zijn aan de subsidieverlening de volgende bijzondere verplichtingen verbonden:

 1. De aanvrager dient de VVE-peuteropvang aan te bieden in een horizontale groep van kinderen van twee tot vier jaar;
 2. De aanvrager werkt met een door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) erkend VVE-programma
 3. De aanvrager maakt gebruik van een instrument/kindvolgsysteem waarmee de brede ontwikkeling van peuters wordt gevolgd. Dit kindvolgsysteem voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld door de Inspectie van het Onderwijs;
 4. De aanvrager maakt afspraken met basisscholen over samenwerking, de doorgaande lijn en overdracht zoals opgenomen in het Handboek Helmond
 5. De aanvrager dient jaarlijks een locatieplan en een (herziene) kwaliteitsplan zoals opgenomen in het Handboek Helmond
 6. De aanvrager levert beschikbare data aan t.b.v. de jaarlijkse OAB/VVE monitor
 7. De aanvrager sluit aan of zorgt voor een zorgstructuur wanneer er opvallende of afwijkende signalen zijn in de ontwikkeling van een peuter.
 8. De aanvrager draagt zorg voor de inzet van HBO’ers in de VVE-peuteropvang voor minimaal 4 uur per week per groep.

Artikel 2.6 (Sub)categorieën en hoogte subsidie

 1. Binnen deze subsidieregeling worden de volgende categorieën onderscheiden:
  1. peuters zonder VVE indicatie die naar de VVE-peuteropvang gaan en waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag;
  2. peuters zonder VVE indicatie die naar de VVE-peuteropvang gaan en waarvan de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag;
  3. peuters met VVE-indicatie die naar de VVE-peuteropvang gaan, waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag;
  4. peuters met VVE-indicatie die naar de VVE-peuteropvang gaan waarvan de ouders wel recht hebben op kinderopvangtoeslag;
 2. Het college subsidieert de VVE-peuteropvang tot een maximum van € 10,86 per uur.
 3. Voor peuters zonder VVE-indicatie geldt dat de kosten voor VVE-peuteropvang, per peuter, in anderhalf jaar voor maximaal 480 uur subsidiabel zijn, verdeeld over minimaal 2 dagdelen per week;
 4. Voor peuters met VVE-indicatie geldt dat de kosten voor VVE Peuteropvang, per peuter, in anderhalf jaar voor maximaal 960 uur subsidiabel zijn, verdeeld over minimaal 3 dagdelen per week;
 5. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de vraag of de ouders van het kind recht hebben op kinderopvangtoeslag.
 6. Het uurtarief genoemd in lid 2 en het aantal uren per jaar genoemd in lid 3 kan jaarlijks opnieuw worden bijgesteld door het college.

Artikel 2.7 Ouderbijdrage en inkomensverklaring

 1. De houder brengt bij ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening voor de VVE-peuteropvang gebaseerd op de meest recente VNG-adviestabel ouderbijdrage peuteropvang.
 2. Ouders van doelgroeppeuters betalen geen ouderbijdrage over maximaal 480 uur verdeeld over anderhalf jaar.
 3. Het inkomen wordt door de houder bepaald op basis van het verzamelinkomen over het voorgaande kalenderjaar. Dit inkomen wordt bepaald aan de hand van de door ouders te overleggen inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 4. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en een minimuminkomen hebben, wordt geen ouderbijdrage in rekening gebracht door de houder. Deze ouders dienen hun minimuminkomen aan te tonen met een gemeentelijke inkomensverklaring.

Artikel 2.8 Soort locatie en hoogte subsidie

VVE-locaties met gemiddeld meer dan 50% doelgroeppeuters per jaar, met een minimum van 7 doelgroeppeuters per groep, kunnen een beroep doen op een extra subsidie van maximaal € 4.800 per jaar. Deze subsidie kan door de locatie naar eigen inzicht in worden gezet t.b.v. de doelgroeppeuters.

Artikel 2.8 Voorschot

 1. Het college kan op grond van het verleningsbesluit een voorschot op de subsidie verstrekken tot maximaal 100% van het verleende bedrag.
 2. Het college bepaalt in het besluit als bedoeld in het eerste lid de hoogte van het voorschot en het aantal termijnen waarin dit betaalbaar wordt gesteld.

Artikel 2.9 Beslistermijnen

Op een aanvraag beslist het college uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het (eerste) subsidiejaar.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 Aanvraag vaststelling

 1. De subsidieontvanger dient in afwijking van het bepaalde in de ASV 2020, binnen 8 weken na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag voor subsidievaststelling in.
 2. De subsidieontvanger maakt bij het indienen van een aanvraag tot subsidievaststelling gebruik van het door het college hiervoor beschikbaar gesteld vaststellingsformulier.

Artikel 3.2 Verantwoording subsidie

 1. Door middel van een door het college beschikbaar gesteld format verantwoordt de subsidieontvanger jaarlijks het gebruik van de VVE-peuteropvang en de ontvangen ouderbijdrage.
 2. De aanvrager levert na afloop van ieder kwartaal binnen vier weken door middel van een door het college vastgesteld format een korte tussentijdse verantwoording van het aantal peuters dat gebruik heeft gemaakt van de VVE-peuteropvang en de werkelijk ontvangen ouderbijdrage.
 3. Gemeente Helmond behoudt zich het recht voor om steekproeven af te nemen.

Artikel 3.3 Beslistermijnen

Overeenkomstig de ASV 2020 beslist het college binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag over de vaststelling. De beslissing kan met ten hoogste vier weken worden verlengd.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1 Intrekking

Subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie Helmond 2021 wordt ingetrokken. 

Artikel 4.2 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 4.3 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling VVE-peuteropvang en voorschoolse educatie Helmond 2022.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Helmond van 19 oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Helmond

Mevrouw P.J.M.G Blanksma-van den Heuvel
de burgemeester

H.J. de Ruiter
secretaris

Uw Reactie
Uw Reactie