• Stad
  • Internationale betrekkingen

Internationale betrekkingen

Gemeenten zijn steeds meer een partner op het internationale terrein. Die verantwoordelijkheid wil de gemeente Helmond ook waarmaken door haar bijdrage aan internationale ontwikkelingen in verschillende vormen tot uitdrukking te laten komen.

Stedenbanden

Een jumelage (stedenband) is een plaats, waar een gemeente vriendschappelijke contacten mee onderhoudt. Helmond heeft een stedenband met Mechelen in België. Er is een historisch verband tussen beide steden die teruggaat tot 1314. Sinds het begin van de stedenband wordt er veel aandacht besteed aan bestuurlijke, culturele, sportieve uitwisselingen en samenwerking. De laatste jaren staan in het teken van samenwerking in EU verband op het terrein van City Marketing. 

Ontwikkelingssamenwerking en -doelstellingen

Jaarlijks worden er besluiten genomen om middelen ter beschikking te stellen aan Helmondse instellingen, die actief zijn op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Het gaat hierbij om de volgende instellingen: Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) Stiphout, Stichting Pater Toon Gruijters en Stichting Helmond – San Marcos. Gemeente Helmond is aangesloten bij het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua en onderhoudt (samen met de stichting) de stedenband met San Marcos.

Als opvolger van de millenniumdoelen hebben de Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de kernwaarden: mensen, waardigheid, welvaart, gerechtigheid, samenwerken en planeet. Helmond was van 2000 tot 2015 millenniumgemeente en zal zich ook blijven inzetten voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als Wereldgemeente. Samen met de koepelorganisatie HelMondiaal en de stedelijke organisaties wordt vorm en inhoud gegeven aan bewustwording in de stad.

Meer informatie:

Economische relaties

Binnen de visie op internationale betrekkingen vervullen de economische relaties een belangrijke rol. Het gaat om het perspectief dat gericht is op verbetering van het sociaaleconomisch klimaat in Helmond. De open grenzen en verbeterde bereikbaarheid zorgen voor een beter vestigingsklimaat in onze stad. De regio is van invloed op ons doen en laten in sociaaleconomisch opzicht. De economische relaties met het buitenland worden "gestuurd" door de Brainportagenda en in Brabantstad. De rol van de gemeente is voornamelijk stimulerend, faciliterend en gericht op vestiging van bedrijvigheid in Helmond onder het motto: “think global, act local”.

Meer informatie:

Uw Reactie
Uw Reactie