Natuur- en landschapsvisie 'Groen en gezond Helmond'

Om Helmond bestand te maken tegen klimaatverandering moet de stad fors groener worden. Daarom trekken we de komende jaren extra geld uit om Helmond klimaatbestendig te maken door de natuur meer te vergroenen en versterken. Vorig jaar zijn we gestart met het opstellen van een visie voor natuur en landschap. Met deze visie willen we het versterken van natuurwaarden vastleggen. Dat is belangrijk, want door de stad te vergroenen, verbetert de leefbaarheid en daarmee de gezondheid van onze inwoners. Ook de biodiversiteit neemt toe.

Natuur groeit mee met de stad

Vergroening van de stad is belangrijk omdat Helmond flink aan het groeien is. Dat noemen we de 'schaalsprong'. We verwachten dat Helmond over een aantal jaar 100.000 inwoners telt. Dat betekent dat er meer woningen bijkomen en dat er meer bedrijvigheid en meer vervoersbewegingen zijn. Hierdoor komt de natuur in het geding. De natuur- en landschapsvisie moet voorkomen dat het groen te veel onder druk komt te staan.

Om de visie uit te kunnen voeren, koppelen we er een uitvoeringsprogramma aan. Hierin staat een aantal concrete vergroeningsprojecten. In dit uitvoeringsprogramma is een instrumentenkoffer opgenomen. In deze koffer zit bijvoorbeeld een norm die helpt om de stad te vergroenen. Zo helpen de natuur- en landschapsvisie, het uitvoeringsprogramma en de instrumentenkoffer bij het realiseren van een leefbare, klimaatbestendige gemeente met goede natuurlijke verbindingen die de biodiversiteit op een hoger peil brengen.

De natuur- en landschapsvisie maakt duidelijk wat de waarde is van het Helmondse landschap met daarin de verschillende landschappelijke elementen en soorten. In de visie staat hoe we de natuur en het landschap willen beschermen, behouden en doorontwikkelen.

Dit leidt tot een robuust groen raamwerk in en om de stad, waarin onder andere de beekdalen van de Goorloop, de Bakelsche Beemden en de Stadse Aa en het kanaal als groen hart in het centrum zichtbaar en beleefbaar zijn.

We willen de ruimtelijke kwaliteit vergroten door Helmondse cultuurhistorische en recreatieve hotspots zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken. De stad en de omliggende natuur lopen straks vloeiend in elkaar over en zijn met elkaar verbonden. Deze groene leefomgeving nodigt mensen uit om meer te bewegen en elkaar te ontmoeten. Dit zorgt voor een betere gezondheid van onze inwoners.

De natuur- en landschapsvisie Groen en Gezond Helmond is een uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie Helmond 2040. Deze omgevingsvisie vormt de basis, het kader voor deze natuur- en landschapsvisie. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken, analyses en gebiedsvisies afgerond die ook als basis hebben gediend. Zo zijn de natuurwaarden in onze natuurgebieden in kaart gebracht, is de waarde van het binnenstedelijk groen geïnventariseerd en hebben we in de gebiedsvisie Stiphout de relatie gelegd met het buitengebied van Stiphout.

Participatie was in veel van deze projecten een belangrijk onderdeel. Voor de natuur- en landschapsvisie zijn meerdere inhoudelijke partners betrokken, zoals de buurgemeenten, ZLTO, Waterschappen, Provincie Noord-Brabant en het Natuur Platform Helmond.

Wilt u de presentatie die tijdens deze bijeenkomst is gebruikt bekijken? Stuur dan een mail naar gemeente@helmond.nl.

De verwachting is dat de Natuur- en Landschapsvisie Groen en Gezond Helmond half 2024 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie