• Inwoner
  • Evaluatie beleid zonnevelden en zonnedaken Helmond

Evaluatie beleid zonnevelden en zonnedaken Helmond

De evaluatie wordt onafhankelijk uitgevoerd door een extern bureau. Gemeenten hebben in de energietransitie van het Rijk de regierol toebedeeld gekregen.

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de discussie vaak ging over de manier waarop de gemeente zijn rol invult richting zowel initiatiefnemers van een zonneveld als richting omwonenden en andere belanghebbenden. Wij vinden het van belang om onze eigen rol beter te definiëren en vast te leggen zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Dit zal de hoofdvraag van de evaluatie zijn. De evaluatie is toekomstgericht en moet leiden tot concrete aanbevelingen. Het gaat ons om de evaluatie van het specifieke beleid zonnevelden en zonnedaken en onze rol daarin. Het voormalige plan voor een zonneveld in Stiphout wordt weliswaar aangehaald in deze evaluatie, maar niet uitvoerig inhoudelijk behandeld. Het gaat hier immers om slechts één casus en het volledig evalueren daarvan zou geen representatief beeld geven van de totaalvisie die wij voorstaan met zonnevelden en zonnedaken in Helmond.

Vervolg

Adviesbureau TwynstraGudde is inmiddels met de evaluatie gestart. Zij zal een deskstudie uitvoeren en eveneens verschillende stakeholders interviewen. Eind 2021 zijn de resultaten beschikbaar. Te zijner tijd zullen de resultaten op www.helmond.nl/zonneveld worden geplaatst.

Relevante documenten

Uw Reactie
Uw Reactie