Juridisch

Binnen gemeente Helmond vormt het juridisch taakveld een belangrijk onderdeel. Juristen en juridisch medewerkers zetten zich dagelijks in om met hun specifieke juridische kennis een bijdrage te leveren aan gemeentelijk beleid en aan de gemeentelijke dienstverlening. Als jurist of juridisch medewerker kun je werken binnen het Juridisch Team of als specialist binnen een specifieke (vak)afdeling.

Het Juridisch Team

Het Juridisch Team (JT) bestaat op dit moment uit een gedreven team van zo’n 15 collega’s en maakt onderdeel uit van de afdeling Strategie en Bestuur. JT neemt binnen de organisatie een centrale rol in en fungeert op de eerste plaats als vraagbaak voor zowel de organisatie als voor het gemeentebestuur. Een andere belangrijke taak van JT vormt de behandeling van bezwaarschriften en klachten (over medewerkers, leidinggevenden en bestuurders). In het verlengde van de bezwaarschriftenbehandeling draagt het team ook zorg voor de beslissingen op bezwaar en vertegenwoordigt zij de gemeente in rechte. JT is verder betrokken bij tal van (majeure) gemeentelijke projecten waarin juridische inbreng niet gemist kan worden. Tenslotte houdt JT zich bezig met de gemeentebrede juridische kwaliteitszorg, verzekeringen en integriteitsvraagstukken. 

Zoals vermeld is JT vooral vraagbaak voor alle voorkomende juridische vragen. Deze zijn vooral publiekrechtelijk en privaatrechtelijk van aard. Denk aan vragen over: het opstellen en wijzigen van (lokale) regelgeving, overeenkomsten en convenanten, subsidies, mandaten, schadeafhandeling en intergemeentelijke samenwerking. 

Uitdagende vraagstukken, veel sparren en ontwikkelen

Het Juridisch Team is vrij allround en tegelijkertijd heeft iedere medewerker zijn eigen specifieke aandachtsvelden (specialistische kennis). Dat neemt niet weg dat er onderling, maar ook buiten het team, intensief wordt samengewerkt en kennis gedeeld. Die kennisdeling vindt onder meer plaats door het organiseren van periodieke overleggen (het gemeentebreed juristenoverleg) en de inbreng van juridische thema’s in de Helmond Academie.

Juridische kennisdeling is een belangrijke pijler van juridische kwaliteitszorg. Het zorgt ervoor dat we met zijn allen tijdig (proactief) kunnen inspelen op veranderingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving en daarmee in control blijven wat betreft het uitvoeren van gemeentelijke doelen en resultaten. Binnen het JT is er alle ruimte om hybride te werken. Er wordt van de medewerkers verwacht dat zij elkaar ook op kantoor ontmoeten met het oog het sparren en kennisdeling. Verder is er alle ruimte om je te ontwikkelen. Werken binnen het Juridisch Team van de gemeente Helmond zorgt dat je breed betrokken bent met de diverse vooruitstrevende ontwikkelingen in de stad en binnen de gemeentelijke organisatie. Uitdagend, leerzaam en boeiend dus!

Binnen de organisatie werken er nog diverse juristen en juridisch medewerkers verspreid over de diverse (specialistische) vakafdelingen. Het betreft hier onder andere planjuristen (afdeling O&O), vastgoedjuristen (afdeling A&E), handhavingsjuristen (afdeling V&N) en juridisch kwaliteitsmedewerkers (Sociaal Domein). 

Afdelingsspecifieke juridische ondersteuning

Deze collega's bieden ondersteuning en advisering op specifieke vakinhoudelijke thema's. Denk hierbij aan: veiligheid, grondzaken, projectontwikkeling en sociaal domein. 

Collega's aan het woord

Onze collega's binnen het juridisch team vertellen graag wat meer over hun werk bij de gemeente.

Er zijn momenteel geen vacatures. Op de hoogte blijven van vacatures? Meld je aan op het kandidatenportaal!

Uw Reactie
Uw Reactie