Gebiedsvisie Stiphout

In mei 2009 stelde de gemeenteraad de structuurvisie Stiphout vast. Ruim tien jaar later is het tijd om de visie te actualiseren tot een nieuwe gebiedsvisie. Dit doen wij samen met Tom van Tuijn Stedenbouw en Cocosmos. De visie wordt samen met bewoners en ondernemers in Stiphout geactualiseerd.

Concept gebiedsvisie Stiphout gereed

Op woensdag 2 november is aan zo’n 240 Stiphoutenaren de concept gebiedsvisie voor Stiphout gepresenteerd. Wethouder Gaby van den Waardenburg opende de avond en zei onder meer het volgende: “Vele Stiphoutenaren hebben samen met de gemeente Helmond een stip op de horizon gezet. Die stip is hard nodig want er gebeurt veel in Stiphout. De gemeente heeft geluisterd naar Stiphout en vastgelegd in deze visie wat we samen belangrijk vinden. De grote betrokkenheid van de Stiphoutenaren geeft vertrouwen dat de visie helpt om eenduidig richting te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst waar de inwoners achter staan.”

Na deze opening werd een filmpje getoond waarin experts, medewerkers van de gemeente en de voorzitter van de Wijkraad vertellen over dat wat we samen belangrijk vinden. Na de presentatie van Stedenbouwkundige Tom van Tuijn konden alle aanwezigen zelf de visie bekijken op grote panelen en vragen stellen aan de experts en medewerkers van de gemeente.

Hier kunt u de gebiedsvisie lezen.

Wilt u ook lezen hoe het hele proces is gelopen? Lees dan het procesdocument.

Met deze gebiedsvisie hebben we een gezamenlijke stip op de horizon gezet. Het doel van de gebiedsvisie is om eenduidig kaders en gedragen richting te geven aan de invulling van het ruimtelijk gebied. De gebiedsvisie is nog een conceptvisie omdat deze nog formeel door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Dit staat voor begin 2023 gepland. De gebiedsvisie is echter geen eindpunt maar een beginpunt. Er worden verschillende werkgroepen gevormd waar Stiphoutenaren zich voor kunnen aanmelden via stiphoutgebiedsvisie@helmond.nl :

  • Bouwen en wonen
  • Ontmoeten en voorzieningen
  • Openbare ruimte, verkeer en groen
  • Verduurzaming en energietransitie

Een gebiedsvisie, wat is dat?

De gebiedsvisie beschrijft ruimtelijke projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Stiphout tussen 2022 en 2035. De gebiedsvisie wordt opgesteld door het ontwerpteam met uw inbreng en die van gemeentelijke experts en wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.

Het is ook nog mogelijk om de structuurvisie 2009 te bekijken.

Hoe ziet het traject eruit?

We ontwikkelen de gebiedsvisie samen, stap voor stap, vanuit de beleving van iedereen die in Stiphout woont en met de kennis van experts. Eind februari hebben wij in Stiphout vooral naar u geluisterd. Deze inzichten bundelen we in actiethema’s die in de gebiedsvisie moeten terugkomen. Deze actiethema’s gaan we nu aan u voorleggen, zodat we zeker weten dat we u goed gehoord en begrepen hebben. Daarna gaan we samen concreet aan de slag om per thema, met de Stiphoutenaren die dat thema interessant vinden, concrete suggesties te doen om meerwaarde te realiseren. Hieruit volgen drie scenario’s voor de toekomst van Stiphout over 10 jaar. Ook deze scenario’s spiegelen we weer met u en natuurlijk experts vanuit de gemeente en daarbuiten. Op basis van de opgehaalde feedback ontwikkelt het ontwerpteam tot slot de gebiedsvisie. 

Tekst in de afbeelding:

  1. Open gesprekken door heel Stiphout | 21-27 februari 2022
  2. Actiethema's spiegelen | 29 maart 2022
  3. Themasessies concrete suggesties | eind april / begin mei 2022
  4. Scenario's spiegelen | voor de zomervakantie
  5. Alle inbreng samenbrengen | zomer 2022
  6. Presentatie gebiedsvisie | najaar 2022

Wilt u weten waar we nu precies staan, kijk dan hier voor het laatste nieuws.

Het ontwerpteam

Het ontwerpteam bestaat uit Tom van Tuijn Stedenbouw en Cocosmos (cocreatie). We hebben dit team ingehuurd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de toekomst van Stiphout en dit vorm te geven in de gebiedsvisie 2022-2032.

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar omgevingsmanager Jolanda Frerichs gemeente Helmond, via: stiphoutgebiedsvisie@helmond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie