• Stad
  • Mobiliteitsvisie 2040 in Helmond

Mobiliteitsvisie 2040 in Helmond

Helmond gaat er in de toekomst anders uitzien met meer ruimte voor groen, ontmoeten, fietsen, lopen en spelen. Kortom, meer ruimte voor de mensen die in onze gemeente wonen en werken. Op deze manier blijft Helmond een bruisende stad. Goed bereikbaar, met een levendige economie en een rijk sociaal leven. Het is fijn wonen, werken en vertoeven voor jong en oud. Er is ruimte voor winkelen, groen, fietsen, wandelen, ontmoeten, ontspannen, sporten, cultuur en beleven. Ook voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been of slechtziend zijn.

Mobliteit in Helmond

Vanuit de auto richting fiets, te voet en OV

Nu al merken we tegen de grenzen van de mobiliteit in onze gemeente aan. Helmond groeit en dat geldt ook voor de mobiliteit. Om te voorkomen dat de groei van onze mobiliteit ten koste gaat van de ruimte en het welzijn van onze inwoners, geven we andere vervoersvormen dan de auto in het vervolg prioriteit.

We maken bewuste keuzes. Waar nu nog de auto leidend is bij het maken van keuzes, wordt de kwaliteit van de openbare ruimte dat. En juist auto’s nemen veel openbare ruimte in: rijdend en stilstaand. Dit gaat ten koste van de ruimte voor een fijne en gezonde leefomgeving.

Download

Het beleid staat in de mobiliteitsvisie 2040 (PDF).

Feiten en cijfers

In 2023 hebben we onderzoek gedaan onder inwoners van ons stadspanel. Hoe denken zij over het gebruik van auto, fiets en het openbaar vervoer om de stad in de toekomst veilig, leefbaar en goed bereikbaar te houden?

Bekijk de uitkomsten in de online factsheet

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de meest gestelde vragen en antwoorden over de mobiliteitsvisie 2040. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Mail uw vraag dan naar gemeente@helmond.nl onder vermelding van ‘mobiliteitsvisie’.

De mobiliteitsvisie gaat over hoe we ons in de toekomst verplaatsen. Bijna iedere dag lopen, fietsen of rijden we om boodschappen te doen, te gaan werken of bijvoorbeeld op bezoek te gaan. Daarmee is het druk op de straat. Wij hebben nagedacht hoe ons bewegen eruit zou kunnen zien in de toekomst; een stip op de horizon. Samen moeten we zorgen dat we daar gaan komen.

Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen die nu een visie op mobiliteit nodig maken. Zo vinden we kwaliteit van leven belangrijker, moeten we duurzamer worden en willen we ons veilig kunnen verplaatsen. Ook groeit Helmond als stad. Al deze ontwikkelingen hebben een gevolg voor het verkeer in de stad. Er ligt een grote opdracht om alle Helmondse doelen mogelijk te maken.

De mobiliteitsvisie is door deskundigen zo volledig mogelijk opgesteld. Uitgangspunt is dat mobiliteit mede bepaalt hoe de stad eruit ziet en beleefd wordt. Wij hebben ervoor gekozen om een concept mobiliteitsvisie op te stellen en daarover met u te gaan praten. Door de keuzes te beschrijven, hebben we het ook echt ergens over.

De concept mobiliteitsvisie is hier te lezen.

Om ervoor te zorgen dat de mobiliteitsvisie ook voor mensen met een visuele beperking goed leesbaar is, wordt de pdf van de vastgestelde Mobiliteitsvisie digitaal toegankelijk gemaakt. Het streven is dat de Mobiliteitsvisie eind september wordt vastgesteld. Begin oktober verschijnt dan de digitaal toegankelijke pdf van de Mobiliteitsvisie 2024.

De opmerkingen zijn verzameld. Zo wordt duidelijk hoe de verschillende groepen (inwoners, ondernemers, wijkraden en andere belangengroepen) denken over de voorgestelde keuzes in de mobiliteitsvisie. De voorlopige planning is dat de Mobiliteitsvisie 2040 op 12 september tijdens de adviescommissie Omgeving en op 26 september tijdens de raadsvergadering besproken wordt. Als de gemeenteraad in de raadsvergadering besluit de visie vast te stellen staat er een stip op de horizon.

De reacties vindt u in de reactienotitie. Iedereen die een reactie heeft ingediend heeft hierover een bericht ontvangen.

De mobiliteitsvisie ligt in concept klaar. Deze visie wordt samen met de reacties uit de stad en regio voorgelegd aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Als de visie eenmaal is vastgesteld, staat er een stip op de horizon. Daarmee zijn we er nog niet. Dan moet het buiten op straat nog beginnen. Vervolgens gaan we aan de slag met het verder uitwerken van de deelonderwerpen. Ook hierover zal in en met de stad gesproken worden.

Meedenken over de concept Mobiliteitsvisie 2040 kon tot en met 15 mei. Alle reacties zijn verwerkt in een reactienotitie. Hiermee wordt de Mobiliteitsvisie 2040 aangescherpt om voor te leggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad besluit de visie vast te stellen, gaan we verder met het uitwerken van de deelonderwerpen. Hierover gaan we opnieuw met inwoners, ondernemers, wijkraden en belanghebbenden in gesprek. U kunt dan weer meedenken.

Uw Reactie
Uw Reactie