• Inwoner
  • Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens

Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Maatschappelijke instellingen zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens opvragen. Wilt u niet dat zij uw gegevens ontvangen? Dan kunt u verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) aanvragen.

Overheidsorganen kunnen de persoonsgegevens bij de gemeente opvragen voor de goede uitvoering van hun (wettelijke) taken. De gemeente is wettelijk verplicht de gevraagde gegevens aan hen te verstrekken. Het is niet mogelijk om de verstrekking van uw persoonsgegevens aan overheidsorganen tegen te houden.

In enkele gevallen kunnen ook anderen (derden) verzoeken om uw persoonsgegevens aan hen te verstrekken. Dat zijn andere instellingen of personen, dan uzelf of overheidsorganen. De verstrekking aan deze derden is ook wettelijk geregeld. Wij beoordelen zorgvuldig of een aanvrager bevoegd is om uw persoonsgegevens te ontvangen en of het doel van de aanvraag rechtmatig is. 

Instellingen of personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van bepaalde wet- en regelgeving (bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat in verband met een gerechtelijke procedure). Wij maken dan een afweging tussen het belang van de verstrekking en uw (privacy)belang. Voordat de gemeente een besluit neemt, zal zij u vragen om uw zienswijze.

Voorwaarden

Iedereen die is ingeschreven in de BRP van de gemeente Helmond kan de verstrekkingsbeperking in Helmond aanvragen. U kunt verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aanvragen voor:

  • uzelf;
  • uw kind(eren) tot 16 jaar.

Personen vanaf 16 jaar moeten de verstrekkingsbeperking zelf aanvragen. Staat u onder curatele, dan kan uw curator een aanvraag voor u indienen.

Aanpak

Voor verstrekkingsbeperking hoeft u geen reden op te geven.

Via de knop ‘online regelen met DigiD’ kunt u digitaal de verstrekkingsbeperking aanvragen of intrekken. Kunt u de verstrekkingsbeperking niet online regelen? Neem dan contact met ons op via 14 0492.

Weet u niet of u al verstrekkingsbeperking heeft? Dan kunt u dit nakijken via www.mijnoverheid.nl

Gaat u verhuizen?

Is de verstrekkingsbeperking éénmaal geregistreerd in Helmond en gaat u verhuizen? Dan hoeft u niets meer te doen. Uw verstrekkingsbeperking blijft geldig (ook in uw nieuwe woongemeente), totdat u het weer intrekt.

Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond?

Wilt u dat ook uw vorige woongemeente geen gegevens verstrekt, dan dient u daar apart een verzoek voor verstrekkingsbeperking in.

Online regelen

Kosten

Het aanvragen en intrekken van verstrekkingsbeperking is gratis.

Termijn

De gemeente is wettelijk verplicht om binnen 4 weken een besluit te nemen op uw aanvraag. Wij streven er naar om uw verzoek binnen 5 werkdagen af te handelen. U krijgt altijd schriftelijk antwoord van ons.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Huis voor de Stad Weg op den Heuvel 35 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Huis voor de Stad
Uw Reactie
Uw Reactie