• Inwoner
 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Geautomatiseerde kwijtschelding

Ontvangt u ieder jaar volledige kwijtschelding? Dan is het mogelijk om uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd te toetsen. U moet de gemeente hier wel toestemming voor geven. De gemeente vraagt uw gegevens op bij verschillende instanties en besluit op basis hiervan of u in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding. De uitslag hiervan ontvangt u bij uw aanslag.

Soms kan de gemeente niet automatisch vaststellen of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dit betekent niet dat u helemaal geen kwijtschelding kunt krijgen. U vraagt dan kwijtschelding aan door het aanvraagformulier in te vullen en de benodigde documenten aan te leveren. Tegen de afwijzing voor geautomatiseerde kwijtschelding kunt u niet in bezwaar of beroep. 

Kostendelersnorm

Voor het toepassen van de kwijtscheldingsnorm geldt per 1 januari 2018 de kostendelersnorm. Dit is geregeld in de participatiewet. De kostendelersnorm betekent dat, wanneer u een woning deelt met volwassenen van 21 jaar of ouder, uw kwijtscheldingsnorm daarop wordt aangepast. Hoe meer personen, hoe lager de kwijtscheldingsnorm. De reden is dat u de woonkosten met meer personen kunt delen. De verplichting van het toepassen van de kostendelersnorm kan gevolgen hebben voor uw aanvraag kwijtschelding. Mogelijk wordt deze nu niet toegekend, waar dit voorheen wel het geval was.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Voorwaarden

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • Rioolheffing
 • Onroerende zaakbelasting (OZB Eigen woning)
 • Afvalstoffenheffing

Bij afvalstoffenheffing kunt u alleen kwijtschelding krijgen voor het basispakket (2 kleine containers van verschillende kleuren). Als u in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding, betaalt u alleen het verschil tussen het basisbedrag en het bedrag voor grotere of meerdere containers.

Vraagt u kwijtschelding aan nadat de betalingstermijn is verstreken en heeft u de aanslag gemeentelijke heffingen nog niet betaald? Houdt u er dan rekening mee dat u voor gemaakte invorderingskosten (kosten voor aanmaning en dwangbevel) geen kwijtschelding kunt krijgen. Deze invorderingskosten dienen volledig door u betaald te worden voordat de aanvraag kwijtschelding in behandeling wordt genomen.

Aanpak

Vraag kwijtschelding aan binnen 8 weken na dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen. Dit voorkomt invorderingskosten.

U kunt een aanvraagformulier ophalen en inleveren bij de Stadswinkel. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. U kunt ook schriftelijk een aanvraag doen. Verstuur het aanvraagformulier dan naar onderstaand adres.  

Verder heeft u kopieën nodig van:

 • inkomstengegevens van uzelf, uw partner en kinderen
 • heffingskortingen die u ontvangt
 • toeslagen van de belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag)
 • ontvangt u kinderopvangtoeslag, dan een recente specificatie (factuur) van de kosten kinderopvang
 • specificatie subsidiabele huur
 • inkomsten uit kamerverhuur (overeenkomst)
 • ontvangen alimentatie
 • hypotheekschuld, hypotheekrente en teruggave inkomstenbelasting (indien in bezit van eigen woning)
 • ziektekostenpremie
 • betaling alimentatie
 • terugbetaling toeslagen per maand
 • laatste bankafschriften (hele maand) van lopende rekeningen en spaarrekeningen met saldo
 • kentekenbewijs auto (indien in bezit)
 • specificatie van andere bezittingen

Formulieren

Contact

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? Dan kan de Formulierenbrigade van de LEVgroep u helpen. Meer informatie hierover vindt u op www.levgroep.nl

Termijn

De gemeente probeert binnen 4 maanden na ontvangst van uw aanvraag een besluit te nemen. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Na ontvangst van uw aanvraag blokkeert de gemeente het deel waarvoor u kwijtschelding heeft ingediend. Dit deel hoeft u voorlopig niet te betalen. De niet-geblokkeerde bedragen moet u echter voor de vervaldata betalen.

Als de gemeente uw verzoek toewijst, betekent dit ook kwijtschelding voor de watersysteem- en zuiveringsheffing door het Waterschap Aa en Maas. Natuurlijke personen die een bedrijf hebben of zelfstandig een beroep uitoefenen, komen voor het Waterschap niet in aanmerking voor kwijtschelding van privébelastingen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over de kwijtschelding, dan kunt u een administratief beroep indienen. Dit moet u binnen 10 dagen doen.

Richt uw beroepschrift aan het college van burgemeester en wethouders via onderstaand adres. Let op: het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de betaling wordt uitgesteld.

Adressen

Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Gemeente Helmond