Commissievergadering M 16 november 2015

Commissie Maatschappij

Openbare vergadering

Datum: 16 nov 2015 vanaf 19:30
Locatie: Raadzaal
Bijzonderheden:

Plaats: Bestuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond.
De heer J. Roefs, voorzitter van de commissie Maatschappij, nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de commissievergadering op maandag 16 november 19.30 uur in de raadzaal.

De stukken die in deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld liggen voor u in de visiekamer van
Boscotondo ter inzage.


19.30 uur: aanvang vergaderingAgenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen ontwerpagenda 2015
 3. Notulen van de vergadering van 5 oktober 2015
  Bijlage: notulen 5 oktober 2015
 4. Technische rondvraag: behandeling van vooraf gestelde technische vragen
  Behandeling van de technische vragen over niet-geagendeerde onderwerpen, die tenminste voor
  vrijdag 12 uur voorafgaand aan de vergadering op maandag zijn ingediend bij de voorzitter
  jan.roefs@cdahelmond.nl en commissiegriffier p.berkers@helmond.nl
 5. Presentatie Voortgang van de Wmo en jeugdzorg
  Portefeuille: wethouder mevr. N. van der Zanden en wethouder mevr. M. de Leeuw
 6. Presentatie Stadsleerbedrijf
  Portefeuille: wethouder mevr. N. van der Zanden
 7. Invulling van de bezuiniging op het beheer van de wijkaccommodaties
  Portefeuille: wethouder mevr. Van der Zanden
  Informatie: dhr. P. Spruijt, tel. 587705, p.spruijt@helmond.nl
  Bijlagen: commissieformat en notitie
 8. Kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018
  Portefeuille: wethouder mevr. Van der Zanden
  Informatie: dhr. S Schuller, tel. 845895, s.schuller@helmond.nl
  Bijlagen: commissieformat 106, raadvoorstel 106
 9. Verlengen werkingsduur lichte gemeenschappelijke regeling Zorg
  Portefeuille: wethouder mevr. Van der Zanden
  Informatie: dhr. L. Nuyts, tel. 845831, l.nuyts@helmond.nl
  Bijlagen: commissieformat 110, raadvoorstel 110, financieel overzicht
 10. Sluiting
  Ter kennisname stukken
  a. Overzicht van de begrotingswijzigingen en de stand van zaken post Onvoorzien incidenteel
  Portefeuille: wethouder P. Smeulders
  Informatie: dhr. S. Bouwmeester, tel. 587012, s.bouwmeester@helmond.nl
  bijlagen: overzicht begrotingswijziging raad novemberatie volgt.
Uw Reactie
Uw Reactie