Programmabegroting 2021

De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-begroting voor 2021 op 6 oktober aan de gemeenteraad. gepresenteerd. De begroting vindt u hieronder:

Discussie in de gemeenteraad

In oktober en november bespreken de Helmondse politieke partijen op verschillende momenten hun visie op de begroting. Deze wordt uiteindelijk op 10 november vastgesteld.
• 27 oktober: Algemene politieke beschouwingen
Alle fracties geven op basis van de begroting hun algemene visie op de ontwikkelingen in Helmond en de financiële positie. Het college van burgemeester en wethouders reageert hierop.
• 3 november: Adviescommissie Inwoners
De fracties bespreken de onderdelen van de begroting die vallen onder het thema ‘Inwoners’. Het college van burgemeester en wethouders reageert hierop. Fracties kunnen vervolgens moties en amendementen* aankondigen.  Vooraf kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.
• 4 november: Adviescommissie Omgeving
De fracties bespreken de onderdelen van de begroting die vallen onder het thema ‘Omgeving’. Het college van burgemeester en wethouders reageert hierop. Fracties kunnen vervolgens moties en amendementen* aankondigen.  Vooraf kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.
• 10 november: Vaststellen begroting, stemmen over moties en amendementen
Aan het begin van de vergadering stemt de gemeenteraad over de begroting én over de ingediende moties en amendementen*. Er vindt deze avond geen debat meer plaats over de begroting.

* Moties zijn opdrachten aan het college om bepaalde zaken aan te pakken of uit te zoeken. Amendementen zijn voorstellen om iets te wijzigen aan de begroting.

Inspreken

U kunt uw mening over de begroting laten horen, voorafgaand aan de vergaderingen op 3 of 4 november. U krijgt hiervoor dan 5 minuten de tijd. Wilt u hier gebruik van maken? Laat dat dan uiterlijk vrijdag 30 oktober voor 16 uur weten via raadsgriffie@helmond.nl. De raadsgriffie geeft aan of u uw onderwerp op 3 of op 4 november kunt inbrengen.

Vanwege het coronavirus kunt u momenteel niet fysiek bij vergaderingen aanwezig zijn om in te spreken. U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of uw inspraakreactie mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De raadsgriffie zorgt ervoor dat uw reactie bij de raads- en commissieleden terechtkomt.

Uw Reactie
Uw Reactie