Mondiale bewustwording

De term ‘Mondiale Bewustwording’ geeft aan dat het om een proces gaat.

De gemeente Helmond geeft hier richting aan door te zorgen voor bewustwording:

  • van het feit dat wij allemaal wereldburgers zijn.
  • dat de mondiale problematiek ons allemaal aangaat.
  • het eigen doen en denken van invloed is op duurzame ontwikkelingen.

Hierbij moet gedacht worden aan het zorgvuldiger omgaan met ‘de wereld’, het milieu, water, lucht en natuur. Dit is van belang voor de eigen leefomgeving, maar zeker ook voor de leefomgeving in de derde wereld.

Gedragsverandering

Het mondiaal bewustwordingsbeleid is gericht op gedragsverandering van de eigen inwoners en kent daarom een nadrukkelijke psychologische en sociologische component. Het doel van Mondiale Bewustwording is:

  • Stimuleren van het bewustwordingsproces dat er in de wereld grote verschillen bestaan in leefomstandigheden (sociaal, economisch en politiek).
  • Stimuleren van de bevolking om zich met deze problematiek bezig te houden.
  • Vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en internationale samenwerking.
  • Bevorderen van gedragsverandering: het eigen handelen is van invloed op duurzame ontwikkeling, zowel in de eigen leefomgeving als elders in de wereld.

Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd. Helmond is Millenniumgemeente geworden. Om de vrijwilligersorganisaties een platform te geven is in 2011 de eerste Helmondse Millenniumkrant uitgegeven.

Als opvolger van de millenniumdoelen hebben de Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 opgesteld. Deze zijn gebaseerd op de kernwaarden: mensen, waardigheid, welvaart, gerechtigheid, samenwerken en planeet. Helmond was van 2000 tot 2015 millenniumgemeente en zal zich ook blijven inzetten voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen als Wereldgemeente. Samen met de koepelorganisatie HelMondiaal en de stedelijke organisaties wordt vorm en inhoud gegeven aan bewustwording in de stad.

Meer informatie: