Voortgang natuurgebied 't Gulden Land

Er wordt hard gewerkt aan de verschillende projecten die ontwikkeld worden in ’t Gulden Land. Nu is dat nog vooral achter de schermen, maar over een tijdje zullen in het gebied de eerste werkzaamheden te zien zijn. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het gebied.

De bedoeling van het beekherstel is om meer diversiteit te krijgen. Dit doen we door het water op sommige plaatsen sneller te laten stromen. Daardoor krijg je erosie. Op andere plaatsen nemen we maatregelen om te zorgen dat het water juist veel rustiger of bijna niet stroomt. Dan ontstaat er sedimentatie. Door deze verschillende beekvormende processen verbetert de waterkwaliteit. Gevolg daarvan is dat de beek aantrekkelijk wordt voor kenmerkende planten en diersoorten zoals ijsvogels en beekjuffers.

Wat gaat er gebeuren?

De Gulden Aa wordt voor een deel verlegd. Het betreft het deel dat nu tegen de Kanaaldijk Noord-Oost ligt. Het is de bedoeling dat dit deel wordt gedempt. Het nieuw te graven deel ligt circa 50 meter vanaf de Kanaaldijk Noord-Oost. In de nabijheid van de Gulden Aa worden enkele poelen gegraven. Poelen zijn weer een interessante omgeving voor onder andere kikkers en salamanders.

De Gulden Aa kruist het Janus Meulendijkspad, beter bekend als het ‘Koeienpad’. Bij de kruising met het fietspad wordt een nieuwe brug aangelegd. De oude brug, dicht bij de Kanaaldijk Noord-Oost, was aan vervanging toe. Ten slotte wordt de stuw in de Gulden Aa passeerbaar gemaakt voor vissen. Deze stuw ligt net voor de aansluiting met de Aa.

Onderzoek en vergunningen

Op dit moment worden verschillende onderzoeken uitgevoerd zoals een bodemonderzoek. Aansluitend worden de benodigde vergunningen voor het werk aangevraagd. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden van start gaan. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van het bodemonderzoek.

Foto: Mogelijke inrichting beekherstel. Door het stroomprofiel van de beek te versmallen, neemt de stroomsnelheid van het water toe. Daardoor krijg je meer dynamiek in het water.

De Bundertjes is het zuidwestelijke deel van ‘t Gulden Land, grofweg tussen de Kanaaldijk en de wijk de Eeuwsels. Wij hebben dit project onder onze hoede genomen. De Bundertjes is een mooi natuurgebied aangrenzend aan een woonwijk in Helmond met een variatie aan bosjes, natuurterreinen, graslanden en beken. Bewoners van de wijk de Eeuwsels, maar ook bezoekende wandelaars kunnen hier goed van de natuur genieten. We willen De Bundertjes graag nóg mooier, waardevoller en duurzamer maken door de natuur te ontwikkelen, de waterlopen natuurlijker te maken en het landschap te verfraaien. Ook willen we het gebied op bepaalde plaatsen beter beleefbaar maken. Uitbreiding van de Bundertjes is één van de acht projecten uit de Gebiedsvisie voor ‘t Gulden Land.

Dit jaar wordt gestart met de voorbereiding door samen met de partners en belanghebbenden de kansen, opgaven en de realisatiemogelijkheden duidelijk te krijgen. Er zijn inmiddels ideeën en plannen voor de volgende onderwerpen:

  • Uitbreiding van de Bundertjes: aankoop/inrichting Helmondse Bundertjes (de zgn. Natte Natuurparel De Bundertjes)
  • Aansluiten op de Stadse Aa
  • Beekherstel en toegankelijker maken van de Gulden Aa
  • Hermeandering nabij brug Janus Meulendijkspad, beter bekend als Het Koeienpad
  • Vispasseerbaar maken van de stuw
  • Lanenplan o.a. voor de Bundertjes
  • Helofytenfilter bij het volkstuinencomplex Bundertjes-Noord
  • Herstel van de bosaanplant in de Bundertjes-Noord

Plan van aanpak is opgesteld

Het afgelopen half jaar is er een plan van aanpak met een stappenplan opgesteld. Momenteel zijn we bezig met een verkenning bij de grondeigenaren over hun toekomstideeën. Dit najaar geven we een bureau de opdracht om samen met de belanghebbenden en gebruikers een totaal inrichtingsplan voor de Bundertjes op te stellen. Het streven is om dan in de eerste helft van 2021 een definitief inrichtingsplan te hebben. Zodra hier meer over bekend is, wordt dat gedeeld in de nieuwsbrief. Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief 't Gulden Land.

Werkzaamheden die nu al starten

Momenteel worden er plannen voorbereid voor het beekherstel van de Gulden Aa en het vervangen van de fietsbrug tussen de Eeuwsels en Aarle-Rixtel. De vervanging van deze fietsbrug stond al eerder gepland en kan nu samen worden uitgevoerd met het iets verleggen van de Gulden Aa in het kader van beekherstel. De planning is om in de tweede helft van 2021 deze werkzaamheden uit te voeren.

Wie werken er allemaal mee aan het project?

Wij zijn trekker van het project De Bundertjes en tevens grondverwerver en terrein- en wegbeheerder. Onze projectleider Jack Vogels leidt het project in samenwerking met gemeente Laarbeek, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Brabant, de grondeigenaren en betrokken organisaties, gebruikers en aanwonenden. Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer Jack Vogels via 14 0492.

De rand van ’t Gulden Land leent zich erg goed voor recreatief gebruik. De komende tijd gaan we bekijken hoe we dit recreatiepad aan de buitenrand van het gebied verder vorm kunnen geven. Het pad gaat de Waterboulevard heten.

Recreatief rondje om ’t Gulden Land

We gaan onderzoeken hoe de Waterboulevard als een rondje om het gebied gelegd kan worden. Zo moet het verharde recreatiepad toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor (snel)fietsers, skeeleraars, scootmobielen, hardlopers en wandelaars. Vanaf de Waterboulevard lopen verschillende paden die het middengebied inlopen. De meeste paden zijn alleen toegankelijk voor voetgangers.

Recreatie op en aan het water

Om de Waterboulevard extra aantrekkelijk te maken onderzoeken we wat er mogelijk is aan recreatie op en aan het water van de Oude Zuid-Willemsvaart. Dit onderzoek bevindt zich nog in de beginfase. Zodra hier meer over bekend is, wordt dat in de nieuwsbrief gecommuniceerd. Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief 't Gulden Land.

Sporten en bewegen in de buitenlucht en in een groene omgeving wordt steeds populairder, zowel individueel als in groepsverband. De huidige ontwikkelingen rond het coronavirus zorgen ervoor dat buitensporten en -bewegen aantrekkelijker zijn dan ooit. Samen met gemeente Laarbeek en het Waterschap Aa en Maas hebben we de ambitie om ’t Gulden Land zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor mensen die graag buiten sporten en bewegen. Hiervoor hebben we de hulp ingeroepen van studenten van de Heliconopleiding ‘allround coördinator instructeur buitensport’.

Eind november worden de studenten door middel van een challenge uitgedaagd om mee te denken over aantrekkelijke routes door het groen, uitgedacht voor verschillende sporten en welke faciliteiten daar voor nodig zijn. De uitkomsten worden door de studenten aan de projectgroep gepresenteerd en meegenomen in de verdere ontwikkeling van het gebied.

Uw Reactie
Uw Reactie