Volgende stap omgevingsvisie Helmond volgt dit najaar

Woensdag 13 oktober 2021

Eind 2020 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie voor Helmond 2040. Hierin staat de richting voor hoe we de komende 20 jaar om willen gaan met bijvoorbeeld verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat en cultuurhistorie. We stellen de visie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei organisaties in de stad. Het opstellen van deze visie is verdeeld in een aantal fasen. Met de opbrengst uit de enquête die door ruim 1300 inwoners is ingevuld, is de eerste verkennende fase afgerond. We gaan dit najaar verder met een verdiepingsslag. We doen dit wederom samen met de stad.

Sessie en bijeenkomsten

Dit najaar zoeken we verdere verdieping met inwoners, ondernemers en organisaties die in een klankbordgroep voor de omgevingsvisie zitten. Bijvoorbeeld met gesprekken of het houden van een enquête. We gaan ook met een jongerenpanel in Helmond in gesprek. Meer informatie volgt.

Wat ging hier aan vooraf?

Stap 1
Verkennende fase: brede inbreng leidt tot globaal beeld toekomst van Helmond

We haalden de afgelopen periode inbreng op voor de omgevingsvisie via onder meer een bijeenkomst met een klankbordgroep met belangenorganisaties, met ketenpartners en met een enquête onder inwoners (waarover hieronder meer). Daarnaast hebben we ook bestaand beleid. We zijn immers al langer met veel externe partners bezig om het huidige beleid uit te voeren. Dat hoeft niet allemaal overnieuw. Alle inbreng heeft geleid tot een document waarin een aantal opgaven zijn beschreven waar Helmond de aankomende jaren aan moet gaan werken. Hierover moeten nog nadere keuzes en afwegingen worden gemaakt.

Inwonersenquête: Ontwikkeling Helmond moet in balans zijn

In juni 2021 kon iedereen een enquête invullen die ging over de toekomst van Helmond. We vroegen hoe u aankijkt tegen drie toekomstbeelden voor Helmond: groen, sociaal en economie. Daarnaast stelden we verdiepende vragen op specifieke thema's, bijvoorbeeld waar u de meeste kans ziet voor verdichting van de stad. Of welke keus u zou maken in geval van strijdige belangen, bijvoorbeeld tussen economie en duurzaamheid. Uit de resultaten blijkt dat zowel groen, sociaal als economie van even groot belang worden geacht voor de toekomst. Inwoners verwachten dat wij aan al die gebieden aandacht schenken. Bekijk hier de factsheet met de uitkomsten van de enquête.

Stap 2
De keuzefase: Uitdiepen van het toekomstbeeld van Helmond

De volgende stap gaat over de uitwerking van de keuzes en hoe de ontwikkeling van Helmond vorm krijgt. Daarom zoeken we in het najaar nog verdere verdieping met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad om het toekomstbeeld van Helmond 2040 te verfijnen. Hiervoor zoomen we in op specifieke gebieden en bijbehorende opgaven en over de identiteit van Helmond.

Stap 3
Opstellen van de concept- omgevingsvisie

Uiteindelijk leidt dit tot een eerste concept-omgevingsvisie, die in het eerste kwartaal van 2021 met de gemeenteraad wordt besproken. Dat leidt tot een verdere aanscherping van de concept-omgevingsvisie tot een ontwerp-omgevingsvisie.

Stap 4
De procedure: Gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast

In stap 4 wordt de ontwerp-omgevingsvisie in procedure gebracht en is er de mogelijkheid voor iedereen om zienswijzen in te dienen. Daarna  stelt de raad de omgevingsvisie vast. Het streven is dat dit vlak na de zomer van 2022 gebeurt.

Waarom een omgevingsvisie?

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze vervangt een groot deel van de bestaande wetten en regels voor het fysieke domein. Denk daarbij aan regels voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties, bouwen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu, water, cultuurhistorie, natuur en landschap. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen, waarin ze haar visie op de toekomst van het gebied beschrijft.

Uw Reactie
Uw Reactie